blob: 61a2af4022c68bd7e2783278bb090649b28048ac [file] [log] [blame]
import 'package:file/file.dart';
import 'package:node_io/node_io.dart';
FileSystem get fs {
return nodeFileSystem;
}