blob: ba6b7e54b54bdf381185b60e0974e8c96833368b [file] [log] [blame]
{
"loading": "ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ",
"deselect": "ਅਣ-ਚੁਣਿਆ ਕਰੋ",
"select": "ਚੁਣੋ",
"selectable": "ਚੁਣਨਯੋਗ (ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ)",
"selected": "ਚੁਣੀ ਗਈ",
"demo": "ਡੈਮੋ",
"bottomAppBar": "ਹੇਠਲੀ ਐਪ ਬਾਰ",
"notSelected": "ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "ਖੋਜ ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ",
"demoCupertinoPicker": "ਚੋਣਕਾਰ",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਖੋਜ ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "ਖੋਜ ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "ਲਿਖਤ ਦਾਖਲ ਕਰੋ",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "ਸਕ੍ਰੋਲ ਬਾਰ",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਸਕ੍ਰੋਲ ਬਾਰ",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਸਕ੍ਰੋਲ ਬਾਰ",
"demoTwoPaneItem": "ਆਈਟਮ {value}",
"demoTwoPaneList": "ਸੂਚੀ",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "ਮੋੜਨਯੋਗ",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ TwoPane ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"demoTwoPaneTabletLabel": "ਟੈਬਲੈੱਟ / ਡੈਸਕਟਾਪ",
"demoTwoPaneTabletDescription": "ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਡੀਵਾਈਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਬਲੈੱਟ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ TwoPane ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "ਮੋੜਨਯੋਗ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਕੇ",
"splashSelectDemo": "ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਚੁਣੋ",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "ਮੋੜਨਯੋਗ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ TwoPane ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"demoTwoPaneDetails": "ਵੇਰਵੇ",
"demoTwoPaneSelectItem": "ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਚੁਣੋ",
"demoTwoPaneItemDetails": "ਆਈਟਮ {value} ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ ਦੇਖਣ ਲਈ Flutter ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ।",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoAppBarTitle": "ਐਪ ਪੱਟੀ",
"demoAppBarDescription": "ਐਪ ਪੱਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ",
"demoDividerTitle": "ਵਿਭਾਜਕ",
"demoDividerSubtitle": "ਵਿਭਾਜਕ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।",
"demoDividerDescription": "ਵਿਭਾਜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ, ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।",
"demoVerticalDividerTitle": "ਖੜ੍ਹਵਾਂ ਵਿਭਾਜਕ",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ",
"demoAppBarSubtitle": "ਮੌਜੂਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ",
"demoDateRangePickerDescription": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।",
"demoDateRangePickerTitle": "ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਕਾਰ",
"demoNavigationDrawerUserName": "ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "ਦਰਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਖੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ",
"demoNavigationRailTitle": "ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਰੇਲ",
"demoNavigationRailSubtitle": "ਐਪ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਰੇਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ",
"demoNavigationRailDescription": "ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਿਜੇਟ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoNavigationRailFirst": "ਪਹਿਲਾ",
"demoNavigationDrawerTitle": "ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਅਰ",
"demoNavigationRailThird": "ਤੀਜਾ",
"replyStarredLabel": "ਤਾਰਾਬੱਧ",
"demoTextButtonDescription": "ਲਿਖਤ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਟੂਲਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਿੰਡੋਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਲਾਈਨ ਲਿਖਤ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ",
"demoElevatedButtonTitle": "ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟਨ",
"demoElevatedButtonDescription": "ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਬਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਤਲ ਖਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁੱਝੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਪੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।",
"demoOutlinedButtonTitle": "ਖਾਕਾਬੱਧ ਬਟਨ",
"demoOutlinedButtonDescription": "ਖਾਕਾਬੱਧ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਿਕ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "ਕਾਰਡ, ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਪ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ",
"replyDescription": "ਨਿਪੁੰਨ, ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਈਮੇਲ ਐਪ",
"demoNavigationDrawerDescription": "ਅਜਿਹਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਨਲ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੇਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"replyDraftsLabel": "ਡਰਾਫਟ",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "ਆਈਟਮ ਇੱਕ",
"replyInboxLabel": "ਇਨਬਾਕਸ",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "'ਅੱਗੇ' ਅਤੇ 'ਪਿੱਛੇ' ਬਟਨ",
"replySpamLabel": "ਸਪੈਮ",
"replyTrashLabel": "ਰੱਦੀ",
"replySentLabel": "ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ",
"demoNavigationRailSecond": "ਦੂਜਾ",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "ਆਈਟਮ ਦੋ",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "ਮਾਡਲ ਅਤੇ FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਟਨ",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "\"ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ\" ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਮ-ਬੱਧ ਕਰੋ",
"demoTextButtonTitle": "ਲਿਖਤ ਵਾਲਾ ਬਟਨ",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "ਬੀਫ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "ਮਿਠਿਆਈ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀ",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "ਕਲਾਕਾਰ",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "ਐਲਬਮ",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 ਐਲਬਮਾਂ",
"demoSharedYAxisTitle": "ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ y-ਧੁਰਾ",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ਖਾਰਜ ਕਰੋ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "ਬੰਡਲਬੱਧ",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "ਐਲਬਮਾਂ",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "ਡਿਜ਼ਾਈਨ",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "ਉਦਾਹਰਨ",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "ਕਾਰੋਬਾਰ",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿਖਤ",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੰਡੋ",
"demoFadeScaleHideFabButton": "FAB ਲੁਕਾਓ",
"demoFadeScaleShowFabButton": "FAB ਦਿਖਾਓ",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਓ",
"demoFadeScaleDescription": "ਫੇਡ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ UI ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।",
"demoFadeScaleTitle": "ਫੇਡ",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 ਫ਼ੋਟੋਆਂ",
"demoFadeThroughSearchDestination": "ਖੋਜੋ",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "ਫ਼ੋਟੋਆਂ",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "ਬੰਡਲਬੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀਡ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।",
"demoFadeThroughDescription": "ਫੇਡ ਥਰੂ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹੇ UI ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।",
"demoFadeThroughTitle": "ਫੇਡ ਥਰੂ",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "ਮਦਦ",
"demoMotionSubtitle": "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਟਰਨ",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "ਸੂਚਨਾਵਾਂ",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀਆਂ",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "ਬੀਫ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀ",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "ਕੇਕੜਾ",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀ",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ਫੇਡ ਥਰੂ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "ਮਿਠਿਆਈ",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀ",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "ਸੈਂਡਵਿਚ",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "ਬਰਗਰ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਵਿਧੀ",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "ਬਰਗਰ",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"demoSharedZAxisTitle": "ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ z-ਧੁਰਾ",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "ਪਰਦੇਦਾਰੀ",
"demoMotionTitle": "ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ",
"demoContainerTransformTitle": "ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਪਾਂਤਰਣ",
"demoContainerTransformDescription": "ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਪੈਟਰਨ UI ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੋ UI ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਖਣਯੋਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "ਫੇਡ ਮੋਡ",
"demoContainerTransformTypeFade": "ਫੇਡ",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "ਮਿੰਟ",
"demoMotionPlaceholderTitle": "ਸਿਰਲੇਖ",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ਕੀ ਈਮੇਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "ਸੈਕੰਡਰੀ",
"demoMotionDetailsPageTitle": "ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪੰਨਾ",
"demoMotionListTileTitle": "ਸੂਚੀ ਆਈਟਮ",
"demoSharedAxisDescription": "ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਧੁਰਾ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹੇ UI ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ x, y, ਜਾਂ z ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।",
"demoSharedXAxisTitle": "ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ x-ਧੁਰਾ",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "ਪਿੱਛੇ",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ਅੱਗੇ",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "ਰਸੋਈ ਸੰਬੰਧੀ",
"githubRepo": "{repoName} GitHub ਡਾਟਾ-ਭੰਡਾਰ",
"fortnightlyMenuUS": "ਅਮਰੀਕਾ",
"fortnightlyMenuBusiness": "ਕਾਰੋਬਾਰ",
"fortnightlyMenuScience": "ਵਿਗਿਆਨ",
"fortnightlyMenuSports": "ਖੇਡਾਂ",
"fortnightlyMenuTravel": "ਯਾਤਰਾ",
"fortnightlyMenuCulture": "ਸੱਭਿਆਚਾਰ",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "ਬਾਕੀ ਰਕਮ",
"fortnightlyHeadlineArmy": "ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ",
"fortnightlyDescription": "ਸਮੱਗਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਐਪ",
"rallyBillDetailAmountDue": "ਬਾਕੀ ਰਕਮ",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ",
"fortnightlyMenuWorld": "ਦੁਨੀਆ",
"rallyBillDetailAmountPaid": "ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ",
"fortnightlyMenuPolitics": "ਰਾਜਨੀਤੀ",
"fortnightlyHeadlineBees": "ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "ਤੇਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ",
"fortnightlyHeadlineStocks": "ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "ਤਕਨੀਕੀ",
"fortnightlyHeadlineWar": "ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "ਸ਼ਾਂਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ",
"fortnightlyLatestUpdates": "ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟ",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "ਕੁੱਲ ਰਕਮ",
"demoCupertinoPickerDateTime": "ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ",
"signIn": "ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ",
"dataTableRowWithSugar": "ਖੰਡ ਨਾਲ {value}",
"dataTableRowApplePie": "ਐਪਲ ਪਾਈ",
"dataTableRowDonut": "ਡੋਨਟ",
"dataTableRowHoneycomb": "ਹਨੀਕਾਂਬ",
"dataTableRowLollipop": "ਲੋਲੀਪੋਪ",
"dataTableRowJellyBean": "ਜੈੱਲੀ ਬੀਨ",
"dataTableRowGingerbread": "ਜਿੰਜਰਬ੍ਰੈੱਡ",
"dataTableRowCupcake": "ਕੱਪਕੇਕ",
"dataTableRowEclair": "ਐਕਲੇਅਰ",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਸੈਂਡਵਿਚ",
"dataTableRowFrozenYogurt": "ਫਰੋਜ਼ਨ ਯੋਗਰਟ",
"dataTableColumnIron": "ਆਇਰਨ (%)",
"dataTableColumnCalcium": "ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (%)",
"dataTableColumnSodium": "ਸੋਡੀਅਮ (ਮਿ.ਗ੍ਰਾ.)",
"demoTimePickerTitle": "ਸਮਾਂ ਚੋਣਕਾਰ",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "ਰੁਪਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰੋ",
"dataTableColumnFat": "ਚਰਬੀ (ਗ੍ਰਾ.)",
"dataTableColumnCalories": "ਕੈਲੋਰੀਆਂ",
"dataTableColumnDessert": "ਮਿਠਿਆਈ (1 ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "ਤੰਜਾਵਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ",
"demoTimePickerDescription": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।",
"demoPickersShowPicker": "ਚੋਣਕਾਰ ਦਿਖਾਓ",
"demoTabsScrollingTitle": "ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ",
"demoTabsNonScrollingTitle": "ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਰਹਿਤ",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 ਘੰ.}other{{hours} ਘੰ.}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 ਮਿੰ.}other{{minutes} ਮਿੰ.}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "ਪੋਸ਼ਣ",
"demoDatePickerTitle": "ਤਾਰੀਖ ਚੋਣਕਾਰ",
"demoPickersSubtitle": "ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ",
"demoPickersTitle": "ਚੋਣਕਾਰ",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "ਟਾਇਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ",
"demoDataTableDescription": "ਡਾਟਾ ਸਾਰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ-ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਲੈ ਸਕਣ।",
"demo2dTransformationsDescription": "ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਸੀਟੋ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂੰਢੀ ਭਰੋ, ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 'ਰੀਸੈੱਟ ਕਰੋ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।",
"demo2dTransformationsSubtitle": "ਪੈਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਘੁਮਾਉਣਾ",
"demo2dTransformationsTitle": "2D ਰੂਪਾਂਤਰਨ",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "ਪਿੰਨ",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤਲੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ।",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ",
"demoDatePickerDescription": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਚੋਣਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।",
"demoCupertinoPickerTime": "ਸਮਾਂ",
"demoCupertinoPickerDate": "ਤਾਰੀਖ",
"demoCupertinoPickerTimer": "ਟਾਈਮਰ",
"demoCupertinoPickerDescription": "ਉਹ iOS-ਸਟਾਈਲ ਚੋਣਕਾਰ ਵਿਜੇਟ ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਰ, ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਚੋਣਕਾਰ",
"demoCupertinoPickerTitle": "ਚੋਣਕਾਰ",
"dataTableRowWithHoney": "ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ {value}",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "ਚੇਟੀਨਾਡ",
"bannerDemoResetText": "ਬੈਨਰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰੋ",
"bannerDemoMultipleText": "ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ",
"bannerDemoLeadingText": "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ",
"dismiss": "ਖਾਰਜ ਕਰੋ",
"cardsDemoTappable": "ਟੈਪ ਕਰਨਯੋਗ",
"cardsDemoSelectable": "ਚੁਣਨਯੋਗ (ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ)",
"cardsDemoExplore": "ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"cardsDemoExploreSemantics": "{destinationName} ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"cardsDemoShareSemantics": "{destinationName} ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "ਨੰਬਰ 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "ਤੰਜਾਵਰ",
"dataTableColumnProtein": "ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਗ੍ਰਾ.)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ",
"bannerDemoText": "ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ।",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "ਸ਼ਿਵ ਗੰਗਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "ਬ੍ਰਹਿਦੀਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "ਮੰਦਰ",
"demoBannerTitle": "ਬੈਨਰ",
"demoBannerSubtitle": "ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਣਾ",
"demoBannerDescription": "ਬੈਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੰਖੇਪ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ) ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।",
"demoCardTitle": "ਕਾਰਡ",
"demoCardSubtitle": "ਗੋਲ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਕਾਰਡ",
"demoCardDescription": "ਕਾਰਡ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਐਲਬਮ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਟਿਕਾਣਾ, ਭੋਜਨ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਆਦਿ।",
"demoDataTableTitle": "ਡਾਟਾ ਸਾਰਨੀਆਂ",
"demoDataTableSubtitle": "ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮ",
"dataTableColumnCarbs": "ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਗ੍ਰਾ.)",
"placeTanjore": "ਤੰਜੋਰ",
"demoGridListsTitle": "ਗ੍ਰਿਡ ਸੂਚੀਆਂ",
"placeFlowerMarket": "ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ",
"placeBronzeWorks": "ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਕੰਮ",
"placeMarket": "ਬਾਜ਼ਾਰ",
"placeThanjavurTemple": "ਤੰਜਾਵਰ ਮੰਦਰ",
"placeSaltFarm": "ਨਮਕ ਦੇ ਖੇਤ",
"placeScooters": "ਸਕੂਟਰ",
"placeSilkMaker": "ਰੇਸ਼ਮ ਨਿਰਮਾਤਾ",
"placeLunchPrep": "ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ",
"placeBeach": "ਬੀਚ",
"placeFisherman": "ਮਛਿਆਰਾ",
"demoMenuSelected": "ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ: {value}",
"demoMenuRemove": "ਹਟਾਓ",
"demoMenuGetLink": "ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ",
"demoMenuShare": "ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ",
"demoBottomAppBarSubtitle": "ਹੇਠਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "ਸੈਕਸ਼ਨਬੱਧ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ",
"demoMenuADisabledMenuItem": "ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮ",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ",
"demoMenuContextMenuItemOne": "ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "ਸਧਾਰਨ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ",
"demoCustomSlidersTitle": "ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਲਾਈਡਰ",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "ਸਰਗਰਮੀ ਸੂਚਕ",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਸਰਗਰਮੀ ਸੂਚਕ",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੂਚਕ ਜੋ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਟੀ",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਟੀ",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਟੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਟੂਲਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚੋ",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਵਰਗਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚੋ ਕੰਟਰੋਲ",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "'iOS-ਸਟਾਈਲ ਵਰਗਾ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚੋ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇਟ।",
"demoProgressIndicatorTitle": "ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "ਲੀਨੀਅਰ, ਸਰਕੁਲਰ, ਅਨਿਰਧਾਰਤ",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "ਸਰਕੁਲਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਅਸਤ ਹੈ।",
"demoMenuFour": "ਚਾਰ",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoTooltipTitle": "ਟੂਲ-ਟਿੱਪ",
"demoTooltipSubtitle": "ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ",
"demoTooltipDescription": "ਟੂਲ-ਟਿੱਪ ਲਿਖਤ ਲੇਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੂਲ-ਟਿੱਪ ਉਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਸਰ ਘੁੰਮਾਉਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।",
"demoTooltipInstructions": "ਟੂਲ-ਟਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਸਰ ਘੁੰਮਾਓ।",
"placeChennai": "ਚੇਨਈ",
"demoMenuChecked": "ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ: {value}",
"placeChettinad": "ਚੇਟੀਨਾਡ",
"demoMenuPreview": "ਪੂਰਵ-ਝਲਕ",
"demoBottomAppBarTitle": "ਹੇਠਲੀ ਐਪ ਬਾਰ",
"demoBottomAppBarDescription": "ਹੇਠਲੀਆਂ ਐਪ ਬਾਰਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਬਟਨ ਸਮੇਤ, ਹੇਠਲੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਅਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।",
"bottomAppBarNotch": "ਨੌਚ",
"bottomAppBarPosition": "ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਬਟਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "ਡੌਕ ਕੀਤਾ - ਸਮਾਪਤ",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "ਡੌਕ ਕੀਤਾ - ਕੇਂਦਰ",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "ਫਲੋਟਿੰਗ - ਸਮਾਪਤ",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "ਫਲੋਟਿੰਗ - ਕੇਂਦਰ",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ ਸੰਖਿਆਵਾਚੀ ਮੁੱਲ",
"demoGridListsSubtitle": "ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਖਾਕਾ",
"demoGridListsDescription": "ਗ੍ਰਿਡ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮਰੂਪੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਰ। ਗ੍ਰਿਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਟਾਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਤਰ",
"demoGridListsHeaderTitle": "ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ",
"demoGridListsFooterTitle": "ਪਦਲੇਖ ਨਾਲ",
"demoSlidersTitle": "ਸਲਾਈਡਰ",
"demoSlidersSubtitle": "ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੇਟ",
"demoSlidersDescription": "ਸਲਾਈਡਰ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਜ਼, ਚਮਕ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।",
"demoRangeSlidersTitle": "ਰੇਂਜ ਸਲਾਈਡਰ",
"demoRangeSlidersDescription": "ਸਲਾਇਡਰ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਜ਼, ਚਮਕ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ",
"demoCustomSlidersDescription": "ਸਲਾਈਡਰ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥੀਮਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ ਸੰਖਿਆਵਾਚੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ",
"demoSlidersDiscrete": "ਵੱਖਰੀ",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "ਵਿਉਂਂਤੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲਾਈਡਰ",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "ਵਿਉਂਂਤੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਂਜ ਸਲਾਈਡਰ",
"demoSlidersContinuous": "ਲਗਾਤਾਰ",
"placePondicherry": "ਪੁਡੂਚੇਰੀ",
"demoMenuTitle": "ਮੀਨੂ",
"demoContextMenuTitle": "ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ",
"demoSectionedMenuTitle": "ਸੈਕਸ਼ਨਬੱਧ ਮੀਨੂ",
"demoSimpleMenuTitle": "ਸਧਾਰਨ ਮੀਨੂ",
"demoChecklistMenuTitle": "ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਮੀਨੂ",
"demoMenuSubtitle": "ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮੀਨੂ",
"demoMenuDescription": "ਮੀਨੂ ਅਸਥਾਈ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਟਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।",
"demoMenuItemValueOne": "ਮੀਨੂ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ",
"demoMenuItemValueTwo": "ਮੀਨੂ ਵਿਚਲੀ ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ",
"demoMenuItemValueThree": "ਮੀਨੂ ਵਿਚਲੀ ਤੀਜੀ ਆਈਟਮ",
"demoMenuOne": "ਇੱਕ",
"demoMenuTwo": "ਦੋ",
"demoMenuThree": "ਤਿੰਨ",
"demoMenuContextMenuItemThree": "ਸੰਦਰਭੀ ਮੀਨੂ ਵਿਚਲੀ ਤੀਜੀ ਆਈਟਮ",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਸਵਿੱਚ",
"demoSnackbarsText": "ਇਹ ਸਨੈਕਬਾਰ ਹੈ",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਸਲਾਈਡਰ",
"demoCupertinoSliderDescription": "ਸਲਾਈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।",
"demoCupertinoSliderContinuous": "ਲਗਾਤਾਰ: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "ਵੱਖਰੀ: {value}",
"demoSnackbarsAction": "ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਬਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ।",
"backToGallery": "Gallery ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ",
"demoCupertinoTabBarTitle": "ਟੈਬ ਪੱਟੀ",
"demoCupertinoSwitchDescription": "ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਹਿਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੌਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ਕਾਰਵਾਈ",
"cupertinoTabBarProfileTab": "ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ",
"demoSnackbarsButtonLabel": "ਸਨੈਕਬਾਰ ਦਿਖਾਓ",
"demoSnackbarsDescription": "ਸਨੈਕਬਾਰਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।",
"demoSnackbarsSubtitle": "ਸਨੈਕਬਾਰਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ",
"demoSnackbarsTitle": "ਸਨੈਕਬਾਰ",
"demoCupertinoSliderTitle": "ਸਲਾਈਡਰ",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "ਹੋਮ",
"demoCupertinoTabBarDescription": "iOS-style ਹੇਠਲੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਬਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟੈਬ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "iOS-style ਹੇਠਲੀ ਟੈਬ ਪੱਟੀ",
"demoOptionsFeatureTitle": "ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋ",
"demoOptionsFeatureDescription": "ਇਸ ਡੈਮੋ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।",
"demoCodeViewerCopyAll": "ਸਭ ਕਾਪੀ ਕਰੋ",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "ਹਟਾਓ {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ, ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ}=1{ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ, 1 ਆਈਟਮ}other{ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ, {quantity} ਆਈਟਮਾਂ}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।",
"craneSleep8SemanticLabel": "ਬੀਚ 'ਤੇ ਚਟਾਨ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ",
"craneSleep4SemanticLabel": "ਪਹਾੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਟਲ",
"craneSleep2SemanticLabel": "ਮਾਚੂ ਪਿਕਚੂ ਕਿਲ੍ਹਾ",
"craneSleep1SemanticLabel": "ਸਦਾਬਹਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘਰ",
"craneSleep0SemanticLabel": "ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਗਲੇ",
"craneFly13SemanticLabel": "ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਲ",
"craneFly12SemanticLabel": "ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਲ",
"craneFly11SemanticLabel": "ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ",
"craneFly10SemanticLabel": "ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ",
"craneFly9SemanticLabel": "ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਲੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਢੋਅ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਦਮੀ",
"craneFly8SemanticLabel": "ਸੁਪਰਟ੍ਰੀ ਗਰੋਵ",
"craneEat9SemanticLabel": "ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੈਫ਼ੇ ਕਾਊਂਟਰ",
"craneEat2SemanticLabel": "ਬਰਗਰ",
"craneFly5SemanticLabel": "ਪਹਾੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਟਲ",
"demoSelectionControlsSubtitle": "ਚੈੱਕ-ਬਾਕਸ, ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ",
"craneEat10SemanticLabel": "ਵੱਡੇ ਪਾਸਟ੍ਰਾਮੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ",
"craneFly4SemanticLabel": "ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਗਲੇ",
"craneEat7SemanticLabel": "ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ",
"craneEat6SemanticLabel": "ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਕਵਾਨ",
"craneEat5SemanticLabel": "ਕਲਾਕਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚਲਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ",
"craneEat4SemanticLabel": "ਚਾਕਲੇਟ ਸਮਾਪਨ ਪਕਵਾਨ",
"craneEat3SemanticLabel": "ਕੋਰੀਆਈ ਟੈਕੋ",
"craneFly3SemanticLabel": "ਮਾਚੂ ਪਿਕਚੂ ਕਿਲ੍ਹਾ",
"craneEat1SemanticLabel": "ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਬਾਰ",
"craneEat0SemanticLabel": "ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੀਜ਼ਾ",
"craneSleep11SemanticLabel": "ਤਾਈਪੇ 101 ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ",
"craneSleep10SemanticLabel": "ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ",
"craneSleep9SemanticLabel": "ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ",
"craneEat8SemanticLabel": "ਕ੍ਰਾਫਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਲੇਟ",
"craneSleep7SemanticLabel": "ਰਾਈਬੇਰੀਆ ਸਕਵੇਅਰ 'ਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ",
"craneSleep6SemanticLabel": "ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਲ",
"craneSleep5SemanticLabel": "ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ",
"settingsButtonCloseLabel": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "ਚੈੱਕ-ਬਾਕਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਚੈੱਕ-ਬਾਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਹਰੇ ਚੈੱਕ-ਬਾਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।",
"settingsButtonLabel": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"demoListsTitle": "ਸੂਚੀਆਂ",
"demoListsSubtitle": "ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਖਾਕੇ",
"demoListsDescription": "ਸਥਿਰ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਕਤਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।",
"demoOneLineListsTitle": "ਇੱਕ ਲਾਈਨ",
"demoTwoLineListsTitle": "ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ",
"demoListsSecondary": "ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿਖਤ",
"demoSelectionControlsTitle": "ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟਰੋਲ",
"craneFly7SemanticLabel": "ਮਾਊਂਟ ਰਸ਼ਮੋਰ",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "ਚੈੱਕ-ਬਾਕਸ",
"craneSleep3SemanticLabel": "ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਲੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਢੋਅ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਦਮੀ",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "ਰੇਡੀਓ",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਚੋਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਵਰਤੋ।",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "ਸਵਿੱਚ",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕਹਿਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੌਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਲਾਈਨ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।",
"craneFly0SemanticLabel": "ਸਦਾਬਹਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘਰ",
"craneFly1SemanticLabel": "ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ",
"craneFly2SemanticLabel": "ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਝੰਡੇ",
"craneFly6SemanticLabel": "ਪਲੈਸੀਓ ਦੇ ਬੇਲਾਸ ਆਰਤੇਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼",
"rallySeeAllAccounts": "ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇਖੋ",
"rallyBillAmount": "{billName} ਲਈ {amount} ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ {date} ਹੈ।",
"shrineTooltipCloseCart": "ਕਾਰਟ ਬੰਦ ਕਰੋ",
"shrineTooltipCloseMenu": "ਮੀਨੂ ਬੰਦ ਕਰੋ",
"shrineTooltipOpenMenu": "ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ",
"shrineTooltipSettings": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"shrineTooltipSearch": "Search",
"demoTabsDescription": "ਟੈਬਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਡਾਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।",
"demoTabsSubtitle": "ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੈਬ",
"demoTabsTitle": "ਟੈਬਾਂ",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName} ਦੇ ਬਜਟ {amountTotal} ਵਿੱਚੋਂ {amountUsed} ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, {amountLeft} ਬਾਕੀ",
"shrineTooltipRemoveItem": "ਆਈਟਮ ਹਟਾਓ",
"rallyAccountAmount": "{amount} ਦੀ ਰਕਮ {accountName} ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ {accountNumber} ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।",
"rallySeeAllBudgets": "ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇਖੋ",
"rallySeeAllBills": "ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ",
"craneFormDate": "ਤਾਰੀਖ ਚੁਣੋ",
"craneFormOrigin": "ਮੂਲ ਥਾਂ ਚੁਣੋ",
"craneFly2": "ਖੁੰਬੂ ਘਾਟੀ, ਨੇਪਾਲ",
"craneFly3": "ਮਾਚੂ ਪਿਕਚੂ, ਪੇਰੂ",
"craneFly4": "ਮਾਲੇ, ਮਾਲਦੀਵ",
"craneFly5": "ਵਿਟਸਨਾਊ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ",
"craneFly6": "ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ",
"craneFly7": "ਮਾਊਂਟ ਰਸ਼ਮੋਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "ਲੋਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ",
"craneFly9": "ਹਵਾਨਾ, ਕਿਊਬਾ",
"craneFly10": "ਕਾਹਿਰਾ, ਮਿਸਰ",
"craneFly11": "ਲਿਸਬਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ",
"craneFly12": "ਨੈਪਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneFly13": "ਬਾਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ",
"craneSleep0": "ਮਾਲੇ, ਮਾਲਦੀਵ",
"craneSleep1": "ਐਸਪਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneSleep2": "ਮਾਚੂ ਪਿਕਚੂ, ਪੇਰੂ",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "ਉਪ-ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੋਲ",
"craneSleep4": "ਵਿਟਸਨਾਊ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ",
"craneSleep5": "ਬਿੱਗ ਸਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneSleep6": "ਨੈਪਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneSleep7": "ਪੋਰਟੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ",
"craneSleep8": "ਟੁਲੁਮ, ਮੈਕਸੀਕੋ",
"craneEat5": "ਸਿਓਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ",
"demoChipTitle": "ਚਿੱਪਾਂ",
"demoChipSubtitle": "ਸੰਖਿਪਤ ਤੱਤ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ",
"demoActionChipTitle": "ਐਕਸ਼ਨ ਚਿੱਪ",
"demoActionChipDescription": "ਐਕਸ਼ਨ ਚਿੱਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਚਿੱਪਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ UI ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।",
"demoChoiceChipTitle": "ਚੋਇਸ ਚਿੱਪ",
"demoChoiceChipDescription": "ਚੋਇਸ ਚਿੱਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਇਸ ਚਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਣਨਾਤਮਿਕ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।",
"demoFilterChipTitle": "ਫਿਲਟਰ ਚਿੱਪ",
"demoFilterChipDescription": "ਫਿਲਟਰ ਚਿੱਪਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਗਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।",
"demoInputChipTitle": "ਇਨਪੁੱਟ ਚਿੱਪ",
"demoInputChipDescription": "ਇਨਪੁੱਟ ਚਿੱਪਾਂ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਾਈ (ਵਿਅਕਤੀ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼) ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ।",
"craneSleep9": "ਲਿਸਬਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ",
"craneEat10": "ਲਿਸਬਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਪਰ ਖਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।",
"chipTurnOnLights": "ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ",
"chipSmall": "ਛੋਟਾ",
"chipMedium": "ਦਰਮਿਆਨਾ",
"chipLarge": "ਵੱਡਾ",
"chipElevator": "ਲਿਫ਼ਟ",
"chipWasher": "ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ",
"chipFireplace": "ਚੁੱਲ੍ਹਾ",
"chipBiking": "ਬਾਈਕਿੰਗ",
"craneFormDiners": "ਖਾਣ-ਪੀਣ",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ! 1 ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਓ।}other{ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ! {count} ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਓ।}}",
"craneFormTime": "ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ",
"craneFormLocation": "ਟਿਕਾਣਾ ਚੁਣੋ",
"craneFormTravelers": "ਯਾਤਰੀ",
"craneEat8": "ਅਟਲਾਂਟਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneFormDestination": "ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੁਣੋ",
"craneFormDates": "ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੁਣੋ",
"craneFly": "ਉਡਾਣਾਂ",
"craneSleep": "ਸਲੀਪ ਮੋਡ",
"craneEat": "ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ",
"craneFlySubhead": "ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"craneSleepSubhead": "ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"craneEatSubhead": "ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{ਨਾਨ-ਸਟਾਪ}=1{1 ਸਟਾਪ}other{{numberOfStops} ਸਟਾਪ}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ}=1{1 ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀ}other{{totalProperties} ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀਆਂ}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ}=1{1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ}other{{totalRestaurants} ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ}}",
"craneFly0": "ਐਸਪਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "iOS-style ਉਪ-ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੋਲ",
"craneSleep10": "ਕਾਹਿਰਾ, ਮਿਸਰ",
"craneEat9": "ਮਾਦਰੀਦ, ਸਪੇਨ",
"craneFly1": "ਬਿੱਗ ਸਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneEat7": "ਨੈਸ਼ਵਿਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneEat6": "ਸੀਐਟਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneFly8": "ਸਿੰਗਾਪੁਰ",
"craneEat4": "ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ",
"craneEat3": "ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneEat2": "ਕੋਰਡੋਬਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ",
"craneEat1": "ਡਾਲਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ",
"craneEat0": "ਨੇਪਲਜ਼, ਇਟਲੀ",
"craneSleep11": "ਤਾਈਪੇ, ਤਾਈਵਾਨ",
"craneSleep3": "ਹਵਾਨਾ, ਕਿਊਬਾ",
"shrineLogoutButtonCaption": "ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰੋ",
"rallyTitleBills": "ਬਿੱਲ",
"rallyTitleAccounts": "ਖਾਤੇ",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond ਥੈਲਾ",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "ਵਿਆਜ YTD",
"shrineProductWhitneyBelt": "ਵਾਇਟਨੀ ਬੈਲਟ",
"shrineProductGardenStrand": "ਗਾਰਡਨ ਸਟਰੈਂਡ",
"shrineProductStrutEarrings": "ਸਟਰਟ ਵਾਲੀਆਂ",
"shrineProductVarsitySocks": "Varsity ਜੁਰਾਬਾਂ",
"shrineProductWeaveKeyring": "ਧਾਗੇਦਾਰ ਕੁੰਜੀ-ਛੱਲਾ",
"shrineProductGatsbyHat": "ਗੈੱਟਸਬਾਏ ਟੋਪੀ",
"shrineProductShrugBag": "ਸ਼ਰੱਗ ਬੈਗ",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Gilt ਦਾ ਤਿੰਨ ਡੈੱਸਕਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ",
"shrineProductCopperWireRack": "ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਰੈਕ",
"shrineProductSootheCeramicSet": "ਵਧੀਆ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈੱਟ",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs ਚਾਹਦਾਨੀ ਸੈੱਟ",
"shrineProductBlueStoneMug": "ਬਲੂ ਸਟੋਨ ਮੱਗ",
"shrineProductRainwaterTray": "ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੇ",
"shrineProductChambrayNapkins": "ਸ਼ੈਂਬਰੇ ਨੈਪਕਿਨ",
"shrineProductSucculentPlanters": "ਸਕਿਊਲੇਂਟ ਪਲਾਂਟਰ",
"shrineProductQuartetTable": "ਕਵਾਰਟੈੱਟ ਮੇਜ਼",
"shrineProductKitchenQuattro": "ਕਿਚਨ ਕਵਾਤਰੋ",
"shrineProductClaySweater": "ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੈਟਰ",
"shrineProductSeaTunic": "ਸੀ ਟਿਊਨਿਕ",
"shrineProductPlasterTunic": "ਪਲਾਸਟਰ ਟਿਊਨਿਕ",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ",
"shrineProductChambrayShirt": "ਸ਼ੈਂਬਰੇ ਕਮੀਜ਼",
"shrineProductSeabreezeSweater": "ਸੀਬ੍ਰੀਜ਼ ਸਵੈਟਰ",
"shrineProductGentryJacket": "ਜੈਨਟਰੀ ਜੈਕਟ",
"shrineProductNavyTrousers": "ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "ਵਾਲਟਰ ਹੈਨਲੀ (ਚਿੱਟਾ)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "ਸਰਫ ਅਤੇ ਪਰਫ ਕਮੀਜ਼",
"shrineProductGingerScarf": "Ginger ਸਕਾਰਫ਼",
"shrineProductRamonaCrossover": "ਰਮੋਨਾ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "ਕਲਾਸਿਕ ਵਾਇਟ ਕਾਲਰ",
"shrineProductSunshirtDress": "ਸਨਸ਼ਰਟ ਡ੍ਰੈੱਸ",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ",
"rallyAccountDataVacation": "ਛੁੱਟੀਆਂ",
"shrineProductFineLinesTee": "ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ",
"rallyAccountDataHomeSavings": "ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ",
"rallyAccountDataChecking": "ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "ਕੌਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ",
"shrineProductCeriseScallopTee": "ਗੁਲਾਬੀ ਸਿੱਪੀਦਾਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ",
"rallyBudgetCategoryClothing": "ਕੱਪੜੇ",
"rallySettingsManageAccounts": "ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ",
"rallyAccountDataCarSavings": "ਕਾਰ ਲਈ ਬੱਚਤਾਂ",
"rallySettingsTaxDocuments": "ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "ਪਾਸਕੋਡ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਆਈਡੀ",
"rallySettingsNotifications": "ਸੂਚਨਾਵਾਂ",
"rallySettingsPersonalInformation": "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ",
"rallySettingsPaperlessSettings": "ਪੰਨਾ ਰਹਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"rallySettingsFindAtms": "ATM ਲੱਭੋ",
"rallySettingsHelp": "ਮਦਦ",
"rallySettingsSignOut": "ਸਾਈਨ-ਆਊਟ ਕਰੋ",
"rallyAccountTotal": "ਕੁੱਲ",
"rallyBillsDue": "ਦੇਣਯੋਗ",
"rallyBudgetLeft": "ਬਾਕੀ",
"rallyAccounts": "ਖਾਤੇ",
"rallyBills": "ਬਿੱਲ",
"rallyBudgets": "ਬਜਟ",
"rallyAlerts": "ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ",
"rallySeeAll": "ਸਭ ਦੇਖੋ",
"rallyFinanceLeft": "ਬਾਕੀ",
"rallyTitleOverview": "ਰੂਪ-ਰੇਖਾ",
"shrineProductShoulderRollsTee": "ਸ਼ੋਲਡਰ ਰੋਲਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ",
"shrineNextButtonCaption": "ਅੱਗੇ",
"rallyTitleBudgets": "ਬਜਟ",
"rallyTitleSettings": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"rallyLoginLoginToRally": "Rally ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ",
"rallyLoginNoAccount": "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?",
"rallyLoginSignUp": "ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ",
"rallyLoginUsername": "ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ",
"rallyLoginPassword": "ਪਾਸਵਰਡ",
"rallyLoginLabelLogin": "ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ",
"rallyLoginRememberMe": "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ",
"rallyLoginButtonLogin": "ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ {percent} ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ {amount} ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।",
"rallyAlertsMessageATMFees": "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ {amount} ATM ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "ਵਧੀਆ ਕੰਮ! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ {percent} ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।",
"shrineMenuCaption": "ਮੀਨੂ",
"shrineCategoryNameAll": "ਸਭ",
"shrineCategoryNameAccessories": "ਐਕਸੈਸਰੀ",
"shrineCategoryNameClothing": "ਕੱਪੜੇ",
"shrineCategoryNameHome": "ਘਰੇਲੂ",
"shrineLoginUsernameLabel": "ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ",
"shrineLoginPasswordLabel": "ਪਾਸਵਰਡ",
"shrineCancelButtonCaption": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"shrineCartTaxCaption": "ਟੈਕਸ:",
"shrineCartPageCaption": "ਕਾਰਟ",
"shrineProductQuantity": "ਮਾਤਰਾ: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ}=1{1 ਆਈਟਮ}other{{quantity} ਆਈਟਮਾਂ}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "ਕਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ",
"shrineCartTotalCaption": "ਕੁੱਲ",
"shrineCartSubtotalCaption": "ਉਪ-ਕੁੱਲ:",
"shrineCartShippingCaption": "ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਮਤ:",
"shrineProductGreySlouchTank": "ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਲਾਊਚ ਟੈਂਕ",
"shrineProductStellaSunglasses": "ਸਟੈੱਲਾ ਐਨਕਾਂ",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "ਚਿੱਟੀ ਪਿੰਨਸਟ੍ਰਾਈਪ ਕਮੀਜ਼",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ?",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextScalingLarge": "ਵੱਡਾ",
"demoBottomSheetHeader": "ਸਿਰਲੇਖ",
"demoBottomSheetItem": "ਆਈਟਮ {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ",
"demoTextFieldTitle": "ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ",
"demoTextFieldSubtitle": "ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਲਾਈਨ",
"demoTextFieldDescription": "ਲਿਖਤ ਖੇਤਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ UI ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਖਾਓ",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "ਪਾਸਵਰਡ ਲੁਕਾਓ",
"demoTextFieldFormErrors": "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।",
"demoTextFieldNameRequired": "ਨਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।",
"demoTextFieldEnterPassword": "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "ਪਾਸਵਰਡ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ?",
"demoTextFieldNameField": "ਨਾਮ*",
"demoBottomSheetButtonText": "ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਓ",
"demoTextFieldPhoneNumber": "ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ*",
"demoBottomSheetTitle": "ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ",
"demoTextFieldEmail": "ਈਮੇਲ",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ)",
"demoTextFieldKeepItShort": "ਇਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮੋ ਹੈ।",
"starterAppGenericButton": "ਬਟਨ",
"demoTextFieldLifeStory": "ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ",
"demoTextFieldSalary": "ਤਨਖਾਹ",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "8 ਅੱਖਰ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।",
"demoTextFieldPassword": "ਪਾਸਵਰਡ*",
"demoTextFieldRetypePassword": "ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ-ਟਾਈਪ ਕਰੋ*",
"demoTextFieldSubmit": "ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ",
"demoBottomNavigationSubtitle": "ਕ੍ਰਾਸ-ਫੇਡਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ",
"demoBottomSheetAddLabel": "ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ",
"demoBottomSheetModalDescription": "ਮਾਡਲ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਮੀਨੂ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਐਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।",
"demoBottomSheetModalTitle": "ਮਾਡਲ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "ਸਥਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਣਯੋਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਐਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "ਸਥਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ",
"demoBottomSheetSubtitle": "ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ੀਟ",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ {phoneNumber} ਹੈ",
"buttonText": "ਬਟਨ",
"demoTypographyDescription": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ।",
"demoTypographySubtitle": "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਭ ਲਿਖਤ ਸਟਾਈਲ",
"demoTypographyTitle": "ਛਪਾਈ",
"demoFullscreenDialogDescription": "fullscreenDialog ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪੰਨਾ ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ",
"demoFlatButtonDescription": "ਸਮਤਲ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਟੂਲਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਿੰਡੋਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਲਾਈਨ ਸਮਤਲ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ",
"demoBottomNavigationDescription": "ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਲਿਖਤ ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲੇਬਲ",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "ਸਥਾਈ ਲੇਬਲ",
"starterAppDrawerItem": "ਆਈਟਮ {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ",
"demoBottomNavigationTitle": "ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ",
"settingsLightTheme": "ਹਲਕਾ",
"settingsTheme": "ਥੀਮ",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsTextScalingHuge": "ਵਿਸ਼ਾਲ",
"cupertinoButton": "ਬਟਨ",
"settingsTextScalingNormal": "ਸਧਾਰਨ",
"settingsTextScalingSmall": "ਛੋਟਾ",
"settingsSystemDefault": "ਸਿਸਟਮ",
"settingsTitle": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"rallyDescription": "ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਐਪ",
"aboutDialogDescription": "ਇਸ ਐਪ ਲਈ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ {repoLink} 'ਤੇ ਜਾਓ।",
"bottomNavigationCommentsTab": "ਟਿੱਪਣੀਆਂ",
"starterAppGenericBody": "ਬਾਡੀ",
"starterAppGenericHeadline": "ਸੁਰਖੀ",
"starterAppGenericSubtitle": "ਉਪਸਿਰੇਲਖ",
"starterAppGenericTitle": "ਸਿਰਲੇਖ",
"starterAppTooltipSearch": "Search",
"starterAppTooltipShare": "ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ",
"starterAppTooltipFavorite": "ਮਨਪਸੰਦ",
"starterAppTooltipAdd": "ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ",
"bottomNavigationCalendarTab": "Calendar",
"starterAppDescription": "ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਟਾਰਟਰ ਖਾਕਾ",
"starterAppTitle": "ਸਟਾਰਟਰ ਐਪ",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter ਨਮੂਨੇ GitHub ਸੰਗ੍ਰਹਿ",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "{title} ਟੈਬ ਲਈ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ",
"bottomNavigationCameraTab": "ਕੈਮਰਾ",
"bottomNavigationAlarmTab": "ਅਲਾਰਮ",
"bottomNavigationAccountTab": "ਖਾਤਾ",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ",
"demoToggleButtonDescription": "ਟੌਗਲ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਗਲ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ",
"colorsGrey": "ਸਲੇਟੀ",
"colorsBrown": "ਭੂਰਾ",
"colorsDeepOrange": "ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਤਰੀ",
"colorsOrange": "ਸੰਤਰੀ",
"colorsAmber": "ਪੀਲਾ-ਸੰਤਰੀ",
"colorsYellow": "ਪੀਲਾ",
"colorsLime": "ਨਿੰਬੂ ਰੰਗਾ",
"colorsLightGreen": "ਹਲਕਾ ਹਰਾ",
"colorsGreen": "ਹਰਾ",
"homeHeaderGallery": "ਗੈਲਰੀ",
"homeHeaderCategories": "ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ",
"shrineDescription": "ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐਪ",
"craneDescription": "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਐਪ",
"homeCategoryReference": "ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ",
"demoInvalidURL": "URL ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ:",
"demoOptionsTooltip": "ਵਿਕਲਪ",
"demoInfoTooltip": "ਜਾਣਕਾਰੀ",
"demoCodeTooltip": "ਡੈਮੋ ਕੋਡ",
"demoDocumentationTooltip": "API ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ",
"demoFullscreenTooltip": "ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ",
"settingsTextScaling": "ਲਿਖਤ ਸਕੇਲਿੰਗ",
"settingsTextDirection": "ਲਿਖਤ ਦਿਸ਼ਾ",
"settingsLocale": "ਲੋਕੇਲ",
"settingsPlatformMechanics": "ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਕੈਨਿਕ",
"settingsDarkTheme": "ਗੂੜ੍ਹਾ",
"settingsSlowMotion": "ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ",
"settingsAbout": "Flutter Gallery ਬਾਰੇ",
"settingsFeedback": "ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੋ",
"settingsAttribution": "ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ TOASTER ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ",
"demoButtonTitle": "ਬਟਨ",
"demoButtonSubtitle": "ਲਿਖਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ, ਖਾਕਾਬੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ",
"demoFlatButtonTitle": "ਸਮਤਲ ਬਟਨ",
"demoRaisedButtonDescription": "ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਬਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਤਲ ਖਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਜਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਪੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।",
"demoRaisedButtonTitle": "ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟਨ",
"demoOutlineButtonTitle": "ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਟਨ",
"demoOutlineButtonDescription": "ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਿਕ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoToggleButtonTitle": "ਟੌਗਲ ਬਟਨ",
"colorsTeal": "ਟੀਲ",
"demoFloatingButtonTitle": "ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਬਟਨ",
"demoFloatingButtonDescription": "ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਬਟਨ ਗੋਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।",
"demoDialogTitle": "ਵਿੰਡੋਆਂ",
"demoDialogSubtitle": "ਸਰਲ, ਸੁਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ",
"demoAlertDialogTitle": "ਸੁਚੇਤਨਾ",
"demoAlertDialogDescription": "ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੰਡੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।",
"demoAlertTitleDialogTitle": "ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤਨਾ",
"demoSimpleDialogTitle": "ਸਧਾਰਨ",
"demoSimpleDialogDescription": "ਸਧਾਰਨ ਵਿੰਡੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।",
"demoFullscreenDialogTitle": "ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ",
"demoCupertinoButtonsTitle": "ਬਟਨ",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਬਟਨ",
"demoCupertinoButtonsDescription": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਬਟਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।",
"demoCupertinoAlertsTitle": "ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "iOS-ਸਟਾਈਲ ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੰਡੋ",
"demoCupertinoAlertTitle": "ਸੁਚੇਤਨਾ",
"demoCupertinoAlertDescription": "ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੰਡੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਰਲੇਖ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤਨਾ",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤਨਾ",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "ਸਿਰਫ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਬਟਨ",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੀਟ",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੀਟ ਸੁਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ, ਵਧੀਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।",
"demoColorsTitle": "ਰੰਗ",
"demoColorsSubtitle": "ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ",
"demoColorsDescription": "ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੁੱਲ ਜੋ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰੰਗ ਪਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "ਬਣਾਓ",
"dialogSelectedOption": "ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ: \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "ਕੀ ਡਰਾਫਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ?",
"dialogLocationTitle": "ਕੀ Google ਦੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?",
"dialogLocationDescription": "Google ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Google ਨੂੰ ਅਨਾਮ ਟਿਕਾਣਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।",
"dialogCancel": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"dialogDiscard": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"dialogDisagree": "ਅਸਹਿਮਤ",
"dialogAgree": "ਸਹਿਮਤ",
"dialogSetBackup": "ਬੈਕਅੱਪ ਖਾਤਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ",
"colorsBlueGrey": "ਨੀਲਾ ਸਲੇਟੀ",
"dialogShow": "ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਓ",
"dialogFullscreenTitle": "ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੰਡੋ",
"dialogFullscreenSave": "ਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ",
"dialogFullscreenDescription": "ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਡੈਮੋ",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨਾਲ",
"cupertinoAlertCancel": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"cupertinoAlertDiscard": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"cupertinoAlertLocationTitle": "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ \"Maps\" ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਹੈ?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।",
"cupertinoAlertAllow": "ਆਗਿਆ ਦਿਓ",
"cupertinoAlertDontAllow": "ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "ਮਨਪਸੰਦ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੋ",
"cupertinoAlertDessertDescription": "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।",
"cupertinoAlertCheesecake": "ਪਨੀਰੀ ਕੇਕ",
"cupertinoAlertTiramisu": "ਤਿਰਾਮਿਸੁ",
"cupertinoAlertApplePie": "Apple Pie",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "ਚਾਕਲੇਟ ਬ੍ਰਾਉਨੀ",
"cupertinoShowAlert": "ਸੁਚੇਤਨਾ ਦਿਖਾਓ",
"colorsRed": "ਲਾਲ",
"colorsPink": "ਗੁਲਾਬੀ",
"colorsPurple": "ਜਾਮਨੀ",
"colorsDeepPurple": "ਗੂੜ੍ਹਾ ਜਾਮਨੀ",
"colorsIndigo": "ਲਾਜਵਰ",
"colorsBlue": "ਨੀਲਾ",
"colorsLightBlue": "ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ",
"colorsCyan": "ਹਰਾ ਨੀਲਾ",
"dialogAddAccount": "ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ",
"Gallery": "ਗੈਲਰੀ",
"Categories": "ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ",
"SHRINE": "ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਰਕ",
"Basic shopping app": "ਮੂਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਐਪ",
"RALLY": "ਰੈਲੀ",
"CRANE": "ਕਰੇਨ",
"Travel app": "ਯਾਤਰਾ ਐਪ",
"MATERIAL": "ਮੈਟੀਰੀਅਲ",
"CUPERTINO": "ਕੁਪਰਟੀਨੋ",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ"
}