blob: f1ed320b95264e961b659ab1bf1e350beac9a925 [file] [log] [blame]
{
"loading": "ກຳລັງໂຫຼດ",
"deselect": "ເຊົາເລືອກ",
"select": "ເລືອກ",
"selectable": "ສາມາດເລືອກໄດ້ (ກົດຄ້າງໄວ້)",
"selected": "ເລືອກແລ້ວ",
"demo": "ເດໂມ",
"bottomAppBar": "ແຖບທາງລຸ່ມຂອງແອັບ",
"notSelected": "ບໍ່ໄດ້ເລືອກ",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "ຫ້ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມການຄົ້ນຫາ",
"demoCupertinoPicker": "ຕົວເລືອກ",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "ຫ້ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມການຄົ້ນຫາຮູບແບບ iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "ຫ້ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມການຄົ້ນຫາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄົ້ນຫາໄດ້ໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຍັງສາມາດສະເໜີ ແລະ ກັ່ນຕອງການແນະນຳໄດ້.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "ປ້ອນຂໍ້ຄວາມ",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "ແຖບເລື່ອນ",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "ແຖບເລື່ອນຮູບແບບ iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "ແຖບເລື່ອນທີ່ຮວມອົງປະກອບຍ່ອຍທີ່ລະບຸ",
"demoTwoPaneItem": "ລາຍການ {value}",
"demoTwoPaneList": "ລາຍຊື່",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "ພັບໄດ້",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "ຈໍນ້ອຍ",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ TwoPane ເຮັດວຽກຢູ່ອຸປະກອນຈໍນ້ອຍ.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "ແທັບເລັດ / ເດັສທັອບ",
"demoTwoPaneTabletDescription": "ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ TwoPane ເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຈໍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ແທັບເລັດ ຫຼື ເດັສທັອບ.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "ໂຄງຮ່າງແບບ responsive ຢູ່ອຸປະກອນທີ່ພັບໄດ້, ໜ້າຈໍໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ",
"splashSelectDemo": "ເລືອກເດໂມ",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ TwoPane ເຮັດວຽກຢູ່ອຸປະກອນທີ່ພັບໄດ້.",
"demoTwoPaneDetails": "ລາຍລະອຽດ",
"demoTwoPaneSelectItem": "ເລືອກລາຍການໃດໜຶ່ງ",
"demoTwoPaneItemDetails": "ລາຍລະອຽດລາຍການ {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "ແຕະໃສ່ໂລໂກ້ Flutter ຄ້າງໄວ້ເພື່ອເບິ່ງເມນູບໍລິບົດ.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "ເມນູບໍລິບົດແບບເຕັມຈໍຮູບແບບ iOS ທີ່ປາກົດເມື່ອກົດໃສ່ອົງປະກອບໃດໜຶ່ງຄ້າງໄວ້.",
"demoAppBarTitle": "ແອັບບາ",
"demoAppBarDescription": "ແຖບແອັບຈະສະແດງເນື້ອຫາ ແລະ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າຈໍປັດຈຸບັນ. ມັນໃຊ້ສຳລັບການສ້າງແບຣນ, ຊື່ໜ້າຈໍ, ການນຳທາງ ແລະ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆ",
"demoDividerTitle": "ຕົວຂັ້ນ",
"demoDividerSubtitle": "ຕົວຂັ້ນແມ່ນເສັ້ນບາງໆທີ່ຈັດກຸ່ມເນື້ອຫາໄວ້ໃນລາຍຊື່ ແລະ ໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ.",
"demoDividerDescription": "ສາມາດໃຊ້ຕົວຂັ້ນໃນລາຍຊື່, ລິ້ນຊັກ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆເພື່ອແຍກເນື້ອຫາໄດ້.",
"demoVerticalDividerTitle": "ຕົວຂັ້ນລວງຕັ້ງ",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "ເມນູບໍລິບົດ",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "ເມນູບໍລິບົດຮູບແບບ iOS",
"demoAppBarSubtitle": "ສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າຈໍປັດຈຸບັນ",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "ຄຳສັ່ງໜຶ່ງ",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "ຄຳສັ່ງສອງ",
"demoDateRangePickerDescription": "ສະແດງກ່ອງໂຕ້ຕອບທີ່ມີຕົວເລືອກໄລຍະວັນທີແບບ Material Design.",
"demoDateRangePickerTitle": "ຕົວເລືອກໄລຍະວັນທີ",
"demoNavigationDrawerUserName": "ຊື່ຜູ້ໃຊ້",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "ປັດຈາກຂອບ ຫຼື ແຕະໃສ່ໄອຄອນຂວາເທິງເພື່ອເບິ່ງລິ້ນຊັກ",
"demoNavigationRailTitle": "ລາງການນຳທາງ",
"demoNavigationRailSubtitle": "ການສະແດງລາງການນຳທາງພາຍໃນແອັບໃດໜຶ່ງ",
"demoNavigationRailDescription": "ວິດເຈັດ material ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະແດງຢູ່ທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຂອງແອັບໃດໜຶ່ງເພື່ອເລື່ອນໄປມາລະຫວ່າງມຸມມອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສອງຫາສາມມຸມມອງ.",
"demoNavigationRailFirst": "ໜຶ່ງ",
"demoNavigationDrawerTitle": "ແຜງການນຳທາງ",
"demoNavigationRailThird": "ທີສາມ",
"replyStarredLabel": "ຕິດດາວ",
"demoTextButtonDescription": "ປຸ່ມຂໍ້ຄວາມຈະສະແດງຮອຍແຕ້ມໝຶກເມື່ອກົດແຕ່ຈະບໍ່ຍົກຂຶ້ນ. ໃຊ້ປຸ່ມຂໍ້ຄວາມຢູ່ແຖບເຄື່ອງມື, ໃນກ່ອງໂຕ້ຕອບ ແລະ ໃນແຖວທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຈາກຂອບ.",
"demoElevatedButtonTitle": "ປຸ່ມຍົກຂຶ້ນ",
"demoElevatedButtonDescription": "ປຸ່ມຍົກຂຶ້ນຈະເພີ່ມມິຕິໃຫ້ກັບໂຄງຮ່າງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຮາບພຽງ. ພວກມັນຈະເນັ້ນຟັງຊັນຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ຫຼື ມີການໃຊ້ວຽກຫຼາຍ.",
"demoOutlinedButtonTitle": "ປຸ່ມມີຂອບ",
"demoOutlinedButtonDescription": "ປຸ່ມມີຂອບຈະເປັນສີທຶບ ແລະ ຍົກຂຶ້ນເມື່ອກົດໃສ່. ມັກຈະຈັບຄູ່ກັບປຸ່ມແບບຍົກຂຶ້ນເພື່ອລະບຸວ່າມີການດຳເນີນການສຳຮອງຢ່າງອື່ນ.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "ບັດ, ລາຍຊື່ ແລະ FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "ການສະແດງລິ້ນຊັກພາຍໃນແຖບແອັບ",
"replyDescription": "ແອັບທີ່ເນັ້ນອີເມວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ",
"demoNavigationDrawerDescription": "ແຜງ Material Design ທີ່ເລື່ອນເຂົ້າມາທາງລວງນອນຈາກຂອບຈໍເພື່ອສະແດງລິ້ງການນຳທາງໃນແອັບພລິເຄຊັນໃດໜຶ່ງ.",
"replyDraftsLabel": "ສະບັບຮ່າງ",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "ລາຍການໜຶ່ງ",
"replyInboxLabel": "ອິນບັອກ",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "ປຸ່ມຕໍ່ໄປ ແລະ ກັບຄືນ",
"replySpamLabel": "ສະແປມ",
"replyTrashLabel": "ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ",
"replySentLabel": "ສົ່ງແລ້ວ",
"demoNavigationRailSecond": "ສອງ",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "ລາຍການສອງ",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal ແລະ FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "ການນຳທາງລຸ່ມສຸດ",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "ປຸ່ມໄອຄອນການຕັ້ງຄ່າ",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "ຈັດຮຽງຕາມ \"ຫຼິ້ນຫຼ້າສຸດ\"",
"demoTextButtonTitle": "ປຸ່ມຂໍ້ຄວາມ",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "ແຊນວິດງົວ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "ສູດຂອງຫວານ",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "ສິນລະປິນ",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "ອະລະບໍ້າ",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "ຫຼິ້ນບໍ່ດົນມານີ້",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 ອະລະບ້ຳ",
"demoSharedYAxisTitle": "ແກນ y ທີ່ແບ່ງປັນ",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "ສ້າງບັນຊີ",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ຍົກເລີກ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "ອີເມວ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "ເຂົ້າສູ່ລະບົບຫາບັນຊີຂອງທ່ານ",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "ສະບາຍດີ David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "ສະແດງແຍກກັນ",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "ເປັນຊຸດ",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "ອະລະບ້ຳ",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "ການອອກແບບ",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "ຮູບປະກອບ",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "ທຸລະກິດ",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "ສິນລະປະ ແລະ ງານສີມື",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "ຂໍ້ຄວາມສຳຮອງ",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ຍົກເລີກ",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບການແຈ້ງເຕືອນ",
"demoFadeScaleHideFabButton": "ເຊື່ອງ FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "ສະແດງ FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ສະແດງ",
"demoFadeScaleDescription": "ຮູບແບບຈາງແມ່ນໃຊ້ສຳລັບອົງປະກອບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າ ຫຼື ອອກພາຍໃນຂອບຂອງໜ້າຈໍ ເຊັ່ນ: ກ່ອງໂຕ້ຕອບທີ່ຈາງເຂົ້າໄປທາງກາງຂອງຈໍ.",
"demoFadeScaleTitle": "ຈາງ",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 ຮູບ",
"demoFadeThroughSearchDestination": "ຊອກຫາ",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "ຮູບພາບ",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "ໝວດໝູ່ທີ່ຮວມຈະປາກົດເປັນກຸ່ມໃນຟີດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນຕົວເລືອກນີ້ໄດ້ທຸກເມື່ອໃນພາຍຫຼັງ.",
"demoFadeThroughDescription": "ຮູບແບບຈາງຫາຍແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການປ່ຽນລະຫວ່າງອົງປະກອບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນໜັກແນ້ນຕໍ່ກັນແລະກັນ.",
"demoFadeThroughTitle": "ຈາງຫາຍ",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "ຊ່ວຍເຫຼືອ",
"demoMotionSubtitle": "ຮູບແບບການປ່ຽນທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າທັງໝົດ",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "ການແຈ້ງເຕືອນ",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "ໂປຣໄຟລ໌",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "ສູດອາຫານທີ່ບັນທຶກໄວ້",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "ສູດແຊນວິດງົວ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "ສູດອາຫານປູ",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "ເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼັກສູດຂອງທ່ານ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "ກະປູ",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "ສູດອາຫານກຸ້ງ",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "ກຸ້ງ",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ຈາງຫາຍ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "ຂອງຫວານ",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "ສູດແຊນວິດ",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "ແຊນວິດ",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "ສູດເບີເກີ",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "ເບີເກີ",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "ການຕັ້ງຄ່າ",
"demoSharedZAxisTitle": "ແກນ z ທີ່ແບ່ງປັນ",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ",
"demoMotionTitle": "ໂມຊັນ",
"demoContainerTransformTitle": "ການປ່ຽນກ່ອງບັນຈຸ",
"demoContainerTransformDescription": "ຮູບແບບການປ່ຽນຕົວບັນຈຸແມ່ນອອກແບບມາສຳລັບການປ່ຽນລະຫວ່າງອົງປະກອບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີກ່ອງບັນຈຸໃດໜຶ່ງ. ຮູບແບບນີ້ຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ລະຫວ່າງອົງປະກອບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ສອງອັນ",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "ໂໝດຈາງ",
"demoContainerTransformTypeFade": "ຈາງ",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "ນທ",
"demoMotionPlaceholderTitle": "ຫົວຂໍ້",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ລືມ​ອີ​ເມວ​ບໍ?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "ສຳຮອງ",
"demoMotionDetailsPageTitle": "ໜ້າລາຍລະອຽດ",
"demoMotionListTileTitle": "ລາຍການລາຍຊື່",
"demoSharedAxisDescription": "ຮູບແບບແກນທີ່ແບ່ງປັນແມ່ນຖືກໃຊ້ສຳລັບການປ່ຽນລະຫວ່າງອົງປະກອບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບການນຳທາງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງ. ຮູບແບບນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນຢູ່ແກນ x, y ຫຼື z ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆ.",
"demoSharedXAxisTitle": "ແກນ x ທີ່ແບ່ງປັນ",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "ກັບຄືນ",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ຕໍ່ໄປ",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "ການຄົວກິນ",
"githubRepo": "ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ {repoName} GitHub",
"fortnightlyMenuUS": "ສະຫະລັດ",
"fortnightlyMenuBusiness": "ທຸລະກິດ",
"fortnightlyMenuScience": "ວິທະຍາສາດ",
"fortnightlyMenuSports": "ກິລາ",
"fortnightlyMenuTravel": "ທ່ອງທ່ຽວ",
"fortnightlyMenuCulture": "ວັດທະນະທຳ",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "ອອກແບບເທັກໂນໂລຢີ",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອ",
"fortnightlyHeadlineArmy": "ການປະຕິຮູບກອງທັບຂຽວຈາກພາຍໃນ",
"fortnightlyDescription": "ແອັບຂ່າວທີ່ເນັ້ນເນື້ອຫາ",
"rallyBillDetailAmountDue": "ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "ຄວາມຈຸທັງໝົດ",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "ຈຳນວນທີ່ໃຊ້ໄປແລ້ວ",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "ວິວັດທະນາການສຸຂະພາບ",
"fortnightlyMenuFrontPage": "ໜ້າຫຼັກ",
"fortnightlyMenuWorld": "ໂລກ",
"rallyBillDetailAmountPaid": "ຈຳນວນທີ່ຈ່າຍແລ້ວ",
"fortnightlyMenuPolitics": "ການເມືອງ",
"fortnightlyHeadlineBees": "ເຜິ້ງໃນຟາມກຳລັງຂາດຕະຫຼາດ",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "ອະນາຄົດຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "ກອງທັບຂຽວ",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "ຄວາມເຫັນແມ່ຍິງຕໍ່ການແບ່ງແຍກ",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "ນັກອອກແບບໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃນການສ້າງຜ້າແຫ່ງອະນາຄົດ",
"fortnightlyHeadlineStocks": "ເມື່ອຮຸ້ນຊົບເຊົາ, ຫຼາຍຄົນກໍສົນໃຈສະກຸນເງິນ",
"fortnightlyTrendingReform": "ປະຕິຮູບ",
"fortnightlyMenuTech": "ເທັກໂນໂລຢີ",
"fortnightlyHeadlineWar": "ຊາວອະເມຣິກັນທີ່ຖືກແບ່ງແຍກໃນຊ່ວງສົງຄາມ",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "ວິວັດທະນາການທີ່ງຽບແຕ່ຊົງພະລັງດ້ານສຸຂະພາບ",
"fortnightlyLatestUpdates": "ອັບເດດຫຼ້າສຸດ",
"fortnightlyTrendingStocks": "ຮຸ້ນ",
"rallyBillDetailTotalAmount": "ຈຳນວນຮວມ",
"demoCupertinoPickerDateTime": "​ວັນ​ທີ​ແລະ​ເວ​ລາ",
"signIn": "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ",
"dataTableRowWithSugar": "{value} ໃສ່ນ້ຳຕານ",
"dataTableRowApplePie": "ພາຍໝາກໂປ່ມ",
"dataTableRowDonut": "ໂດນັດ",
"dataTableRowHoneycomb": "ຮັງເຜິ້ງ",
"dataTableRowLollipop": "ໂລລິປັອບ",
"dataTableRowJellyBean": "ເຈລີບີນ",
"dataTableRowGingerbread": "ເຂົ້າຈີ່ຂິງ",
"dataTableRowCupcake": "ຄັບເຄັກ",
"dataTableRowEclair": "ເອແຄ",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "ໄອສະຄຣີມແຊນວິດ",
"dataTableRowFrozenYogurt": "ນົມສົ້ມແຊ່ແຂັງ",
"dataTableColumnIron": "ເຫຼັກ (%)",
"dataTableColumnCalcium": "ແຄຊຽມ (%)",
"dataTableColumnSodium": "ໂຊດຽມ (mg)",
"demoTimePickerTitle": "ຕົວເລືອກເວລາ",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "ຣີເຊັດການປັບປ່ຽນ",
"dataTableColumnFat": "ໄຂມັນ (g)",
"dataTableColumnCalories": "ແຄລໍຣີ",
"dataTableColumnDessert": "ຂອງຫວານ (ສຳລັບ 1 ຄົນ)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "ທານຈາວູ, ທະມິນນາດູ",
"demoTimePickerDescription": "ສະແດງກ່ອງໂຕ້ຕອບທີ່ມີຕົວເລືອກເວລາແບບ Material Design.",
"demoPickersShowPicker": "ສະແດງຕົວເລືອກ",
"demoTabsScrollingTitle": "ເລື່ອນໄດ້",
"demoTabsNonScrollingTitle": "ເລື່ອນບໍ່ໄດ້",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1ຊມ}other{{hours}ຊມ}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1ນທ}other{{minutes}ນທ}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "ໂພຊະນາການ",
"demoDatePickerTitle": "ຕົວເລືອກວັນທີ",
"demoPickersSubtitle": "ການເລືອກວັນທີ ແລະ ເວລາ",
"demoPickersTitle": "ຕົວເລືອກ",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "ແກ້ໄຂແຜ່ນ",
"demoDataTableDescription": "ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຈະສະແດງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຊ່ອງທີ່ປະກອບດ້ວຍແຖວ ແລະ ຖັນ. ພວກມັນຈະຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນໃນແບບທີ່ສາມາດສະແກນໄດ້ງ່າຍ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາຮູບແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນເຈາະເລິກໄດ້.",
"demo2dTransformationsDescription": "ແຕະເພື່ອແກ້ໄຂແຜ່ນ ແລະ ໃຊ້ທ່າທາງເພື່ອຍ້າຍໄປມາໃນສາກ. ລາກເພື່ອເລື່ອນ, ຖ່າງເພື່ອຊູມ, ໝຸນດ້ວຍສອງນິ້ວ. ກົດປຸ່ມຣີເຊັດເພື່ອກັບໄປຫາທິດທາງການເລີ່ມຕົ້ນ.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "ເລື່ອນ, ຊູມ, ໝຸນ",
"demo2dTransformationsTitle": "ການປັບປ່ຽນ 2 ມິຕິ",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ພິມຂໍ້ຄວາມຈາກແປ້ນພິມຮາດແວ ຫຼື ແປ້ນພິມຢູ່ໜ້າຈໍໄດ້.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມຮູບແບບ iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມ",
"demoDatePickerDescription": "ສະແດງກ່ອງໂຕ້ຕອບທີ່ມີຕົວເລືອກວັນທີແບບ Material Design.",
"demoCupertinoPickerTime": "ເວລາ",
"demoCupertinoPickerDate": "ວັນທີ",
"demoCupertinoPickerTimer": "ໂມງຈັບເວລາ",
"demoCupertinoPickerDescription": "ວິດເຈັດຕົວເລືອກຮູບແບບ iOS ທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເລືອກສະຕຣິງ, ວັນທີ, ເວລາ ຫຼື ທັງວັນທີ ແລະ ເວລາໄດ້.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "ຕົວເລືອກຮູບແບບ iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "ຕົວເລືອກ",
"dataTableRowWithHoney": "{value} ໃສ່ນ້ຳເຜິ້ງ",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "ເຊຕິນາດ",
"bannerDemoResetText": "ຣີເຊັດແບນເນີ",
"bannerDemoMultipleText": "ຄຳສັ່ງຫຼາຍອັນ",
"bannerDemoLeadingText": "ໄອຄອນນຳ",
"dismiss": "ປິດໄວ້",
"cardsDemoTappable": "ສາມາດແຕະໄດ້",
"cardsDemoSelectable": "ສາມາດເລືອກໄດ້ (ກົດຄ້າງໄວ້)",
"cardsDemoExplore": "ສຳຫຼວດ",
"cardsDemoExploreSemantics": "ສຳຫຼວດ {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "ແບ່ງປັນ {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 ເມືອງຕິດອັນດັບໃຫ້ໄປທ່ອງທ່ຽວໃນທະມິນນາດູ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "ໝາຍເລກ 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "ທານຈາວູ",
"dataTableColumnProtein": "ໂປຣຕີນ (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "ຊ່າງສີມືແຫ່ງອິນເດຍໃຕ້",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "ເຄື່ອງປັ່ນໄໝ",
"bannerDemoText": "ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຖືກອັບເດດຢູ່ອຸປະກອນອື່ນແລ້ວ. ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບອີກເທື່ອໜຶ່ງ.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "ຊິວາກັນກາ, ທະມິນນາດູ",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "ວັດບໍລິຫາດີສະວາຣາ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "ວັດ",
"demoBannerTitle": "ແບນເນີ",
"demoBannerSubtitle": "ກຳລັງສະແດງແບນເນີພາຍໃນລາຍຊື່",
"demoBannerDescription": "ແບນເນີຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມສຳຄັນສັ້ນໆ ແລະ ສະໜອງຄຳສັ່ງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈັດການ (ຫຼື ປິດແບນເນີ). ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃດໜຶ່ງເພື່ອປິດມັນ.",
"demoCardTitle": "ບັດ",
"demoCardSubtitle": "ບັດພື້ນຖານແບບມີມຸມໂຄ້ງມົນ",
"demoCardDescription": "ບັດແມ່ນແຜ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ອະລະບ້ຳ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ, ຄາບເຂົ້າ, ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ.",
"demoDataTableTitle": "ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ",
"demoDataTableSubtitle": "ແຖວ ແລະ ຖັນຂໍ້ມູນ",
"dataTableColumnCarbs": "ຄາໂບໄຮເດຣດ (g)",
"placeTanjore": "ທານຈໍ",
"demoGridListsTitle": "ລາຍຊື່ຕາຕະລາງ",
"placeFlowerMarket": "ຕະຫຼາດດອກໄມ້",
"placeBronzeWorks": "ໂຮງຫຼໍ່ທອງແດງ",
"placeMarket": "ຕະຫຼາດ",
"placeThanjavurTemple": "ວັນທານຈາວູ",
"placeSaltFarm": "ນາເກືອ",
"placeScooters": "ສະກູດເຕີ",
"placeSilkMaker": "ເຄື່ອງທໍຜ້າໄໝ",
"placeLunchPrep": "ກຽມອາຫານສວາຍ",
"placeBeach": "ຫາດຊາຍ",
"placeFisherman": "ຊາວປະມົງ",
"demoMenuSelected": "ເລືອກແລ້ວ: {value}",
"demoMenuRemove": "ລຶບ",
"demoMenuGetLink": "ຮັບລິ້ງ",
"demoMenuShare": "ແບ່ງປັນ",
"demoBottomAppBarSubtitle": "ສະແດງການນຳທາງ ແລະ ຄຳສັ່ງຢູ່ລຸ່ມສຸດ",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "ລາຍການທີ່ມີເມນູແບບພາກສ່ວນ",
"demoMenuADisabledMenuItem": "ລາຍການເມນູບໍລິບົດສອງ",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະແບບເສັ້ນຊື່",
"demoMenuContextMenuItemOne": "ລາຍການເມນູບໍລິບົດໜຶ່ງ",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "ລາຍການທີ່ມີເມນູແບບງ່າຍ",
"demoCustomSlidersTitle": "ຕົວເລື່ອນແບບກຳນົດເອງ",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "ລາຍການທີ່ມີເມນູລາຍການກວດສອບ",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "ຕົວຊີ້ບອກການເຄື່ອນໄຫວ",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "ຕົວຊີ້ບອກການເຄື່ອນໄຫວແບບ iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "ຕົວຊີ້ບອກການເຄື່ອນໄຫວແບບ iOS ທີ່ມຸນຕາມເຂັມໂມງ",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "ແຖບການນຳທາງ",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "ແຖບການນຳທາງແບບ iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "ແຖບການນຳທາງແບບ iOS. ແຖບການນຳທາງແມ່ນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດຈະປະກອບມີຊື່ໜ້າ, ໃນທາງກາງຂອງແຖບເຄື່ອງມື.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "ດຶງເພື່ອໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "ການຄວບຄຸມການດຶງເພື່ອໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "ວິດເຈັດທີ່ນຳໃຊ້ການຄວບຄຸມເນື້ອຫາການໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ແບບ iOS.",
"demoProgressIndicatorTitle": "ຕົວຊີ້ບອກການສະຖານະ",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "ເສັ້ນຊື່, ວົງມົນ, ບໍ່ຊັດເຈນ",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະແບບວົງມົນ",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະແບບວົງມົນ Material Design, ເຊິ່ງຈະໝຸນເພື່ອບອກວ່າແອັບພລິເຄຊັນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່.",
"demoMenuFour": "ສີ່",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະແບບເສັ້ນຊື່ Material Design, ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າແຖບສະຖານະ.",
"demoTooltipTitle": "ຄຳແນະນຳ",
"demoTooltipSubtitle": "ຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆທີ່ສະແດງເມື່ອກົດຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເມື່ອເລື່ອນໄປໃສ່",
"demoTooltipDescription": "ຄຳແນະນຳຈະສະໜອງປ້າຍກຳກັບແບບຂໍ້ຄວາມເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍຟັງຊັນຂອງປຸ່ມ ຫຼື ຄຳສັ່ງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຄຳແນະນຳຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນຂໍ້ມູນເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເລື່ອນໄປໃສ່, ເລືອກໃສ່ ຫຼື ກົດຄ້າງໃສ່ອົງປະກອບໃດໜຶ່ງ.",
"demoTooltipInstructions": "ກົດຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເລື່ອນໄປໃສ່ເພື່ອສະແດງຄຳແນະນຳ.",
"placeChennai": "ເຈນໄນ",
"demoMenuChecked": "ເລືອກແລ້ວ: {value}",
"placeChettinad": "ເຊຕິນາດ",
"demoMenuPreview": "ຕົວຢ່າງ",
"demoBottomAppBarTitle": "ແຖບແອັບທາງລຸ່ມ",
"demoBottomAppBarDescription": "ແຖບແອັບທາງລຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຖບນຳທາງ ແລະ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆໄດ້ສູງສຸດ 4 ຄຳສັ່ງ, ຮວມທັງປຸ່ມຄຳສັ່ງທີ່ລອຍຢູ່ໄດ້ນຳ.",
"bottomAppBarNotch": "ຮອຍບາກ",
"bottomAppBarPosition": "ຕຳແໜ່ງປຸ່ມຄຳສັ່ງແບບລອຍ",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "ວາງແລ້ວ - ຈຸດສິ້ນສຸດ",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "ວາງແລ້ວ - ຈຸດທາງກາງ",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "ລອຍຢູ່ - ຈຸດສິ້ນສຸດ",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "ລອຍຢູ່ - ຈຸດທາງກາງ",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "ຄ່າຕົວເລກທີ່ແກ້ໄຂໄດ້",
"demoGridListsSubtitle": "ໂຄງຮ່າງແຖວ ແລະ ຖັນ",
"demoGridListsDescription": "ລາຍຊື່ຕາຕະລາງແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍກັນ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຮູບພາບຕ່າງໆ. ແຕ່ລະລາຍການໃນລາຍຊື່ຕາຕະລາງແມ່ນເອີ້ນວ່າແຜ່ນ.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "ຮູບພາບເທົ່ານັ້ນ",
"demoGridListsHeaderTitle": "ພ້ອມກັບສ່ວນຫົວ",
"demoGridListsFooterTitle": "ພ້ອມກັບສ່ວນທ້າຍ",
"demoSlidersTitle": "ຕົວເລື່ອນ",
"demoSlidersSubtitle": "ວິດເຈັດສຳລັບການເລືອກຄ່າໂດຍການປັດ",
"demoSlidersDescription": "ຕົວເລື່ອນຈະມີໄລຍະຂອງຄ່າໄປຕາມແຖບໃດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຄ່າດຽວໄດ້. ພວກມັນເໝາະສຳລັບການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະດັບສຽງ, ຄວາມສະຫວ່າງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຟິວເຕີຮູບພາບ.",
"demoRangeSlidersTitle": "ຕົວເລື່ອນໄລຍ",
"demoRangeSlidersDescription": "ຕົວເລື່ອນຈະມີໄລຍະຂອງຄ່າໄປຕາມແຖບໃດໜຶ່ງ. ພວກມັນສາມາດມີໄອຄອນຢູ່ປາຍທັງສອງຂອງແຖບທີ່ມີໄລຍະຂອງຄ່າຕ່າງໆໄດ້. ພວກມັນເໝາະສຳລັບການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະດັບສຽງ, ຄວາມສະຫວ່າງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຟິວເຕີຮູບພາບ.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "ລາຍການທີ່ມີເມນູບໍລິບົດ",
"demoCustomSlidersDescription": "ຕົວເລື່ອນຈະມີໄລຍະຂອງຄ່າໄປຕາມແຖບໃດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຄ່າດຽວ ຫຼື ໄລຍະຂອງຄ່າຕ່າງໆໄດ້. ຕົວເລື່ອນສາມາດໃຊ້ຮູບແບບສີສັນ ແລະ ປັບແຕ່ງໄດ້.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "ຕໍ່ເນື່ອງກັບຄ່າຕົວເລກທີ່ແກ້ໄຂໄດ້",
"demoSlidersDiscrete": "ແຍກຈາກກັນ",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "ຕົວເລື່ອນແບບແຍກຈາກກັນໂດຍມີຮູບແບບສີສັນກຳນົດເອງ",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "ຕົວເລື່ອນໄລຍະແບບຕໍ່ເນື່ອງໂດຍມີຮູບແບບສີສັນກຳນົດເອງ",
"demoSlidersContinuous": "ຕໍ່ເນື່ອງ",
"placePondicherry": "ພອນດິເຊີຣີ",
"demoMenuTitle": "ເມນູ",
"demoContextMenuTitle": "ເມນູບໍລິບົດ",
"demoSectionedMenuTitle": "ເມນູແບບພາກສ່ວນ",
"demoSimpleMenuTitle": "ເມນູແບບງ່າຍ",
"demoChecklistMenuTitle": "ເມນູລາຍການກວດສອບ",
"demoMenuSubtitle": "ປຸ່ມເມນູ ແລະ ເມນູແບບງ່າຍໆ",
"demoMenuDescription": "ເມນູຈະສະແດງລາຍຊື່ຂອງຕົວເລືອກຢູ່ພື້ນຜິວຊົ່ວຄາວ. ພວກມັນຈະປາກົດເມື່ອຜູ້ໃຊ້ໂຕ້ຕອບກັບປຸ່ມ, ຄຳສັ່ງ ຫຼື ການຄວບຄຸມອື່ນໆ.",
"demoMenuItemValueOne": "ລາຍການເມນູໜຶ່ງ",
"demoMenuItemValueTwo": "ລາຍການເມນູສອງ",
"demoMenuItemValueThree": "ລາຍການເມນູສາມ",
"demoMenuOne": "ໜຶ່ງ",
"demoMenuTwo": "ສອງ",
"demoMenuThree": "ສາມ",
"demoMenuContextMenuItemThree": "ລາຍການເມນູບໍລິບົດສາມ",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "ປຸ່ມກົດແບບ iOS",
"demoSnackbarsText": "ນີ້ແມ່ນແຖບສະແດງຂໍ້ຄວາມ.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "ແຖບເລື່ອນແບບ iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "ແຖບເລື່ອນສາມາດໃຊ້ເພື່ອເລືອກຈາກຊຸດຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້",
"demoCupertinoSliderContinuous": "ຕໍ່ເນື່ອງ: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ: {value}",
"demoSnackbarsAction": "ທ່ານກົດຄຳສັ່ງແຖບສະແດງຂໍ້ຄວາມແລ້ວ.",
"backToGallery": "ກັບໄປຄັງຮູບ",
"demoCupertinoTabBarTitle": "ແຖບ",
"demoCupertinoSwitchDescription": "ປຸ່ມກົດແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະຫຼັບສະຖານະ ເປີດ/ປິດ ຂອງການຕັ້ງຄ່າດ່ຽວໃດໜຶ່ງ.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ຄຳສັ່ງ",
"cupertinoTabBarProfileTab": "ໂປຣໄຟລ໌",
"demoSnackbarsButtonLabel": "ສະແດງແຖບສະແດງຂໍ້ຄວາມ",
"demoSnackbarsDescription": "ແຖບສະແດງຂໍ້ຄວາມຈະແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ແອັບໃດໜຶ່ງດຳເນີນໄປແລ້ວ ຫຼື ຈະດຳເນີນການ. ພວກມັນຈະປາກົດຊົ່ວຄາວ, ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ພວກມັນຈະບໍ່ລົບກວນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກົດເພື່ອໃຫ້ຫາຍໄປ.",
"demoSnackbarsSubtitle": "ແຖບສະແດງຂໍ້ຄວາມຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ",
"demoSnackbarsTitle": "ແຖບສະແດງຂໍ້ຄວາມ",
"demoCupertinoSliderTitle": "ແຖບເລື່ອນ",
"cupertinoTabBarChatTab": "ສົນທະນາ",
"cupertinoTabBarHomeTab": "ໜ້າຫຼັກ",
"demoCupertinoTabBarDescription": "ແຖບການນຳທາງລຸ່ມສຸດແບບ iOS. ສະແດງຫຼາຍແຖບທີ່ມີແຖບນຳໃຊ້ຢູ່ແຖບດຽວ, ແຖບທຳອິດເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "ແຖບລຸ່ມສຸດແບບ iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "ເບິ່ງຕົວເລືອກ",
"demoOptionsFeatureDescription": "ແຕະບ່ອນນີ້ເພື່ອເບິ່ງຕົວເລືອກທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການສາທິດນີ້.",
"demoCodeViewerCopyAll": "ສຳເນົາທັງໝົດ",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "ລຶບ {product} ອອກ",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "ເພີ່ມໃສ່​ກະຕ່າ",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ, ບໍ່ມີລາຍການ}=1{ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ, 1 ລາຍການ}other{ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ, {quantity} ລາຍການ}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "ສຳເນົາໄປໃສ່ຄລິບບອດບໍ່ສຳເລັດ: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "ສຳເນົາໃສ່ຄລິບບອດແລ້ວ.",
"craneSleep8SemanticLabel": "ຊາກເປ່ເພຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງຊາວມາຢັນຢູ່ໜ້າຜາເໜືອຫາດຊາຍ",
"craneSleep4SemanticLabel": "ໂຮງແຮມຮິມທະເລສາບທີ່ຢູ່ໜ້າພູ",
"craneSleep2SemanticLabel": "ປ້ອມມາຊູປິກຊູ",
"craneSleep1SemanticLabel": "ກະຕູບຫຼັງນ້ອຍຢູ່ກາງທິວທັດທີ່ມີຫິມະ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຂຽວ",
"craneSleep0SemanticLabel": "ບັງກະໂລເໜືອນ້ຳ",
"craneFly13SemanticLabel": "ສະລອຍນ້ຳຕິດທະເລທີ່ມີຕົ້ນປາມ",
"craneFly12SemanticLabel": "ສະລອຍນ້ຳທີ່ມີຕົ້ນປາມ",
"craneFly11SemanticLabel": "ປະພາຄານດິນຈີ່ກາງທະເລ",
"craneFly10SemanticLabel": "Al-Azhar Mosque ໃນຕອນຕາເວັນຕົກ",
"craneFly9SemanticLabel": "ຜູ້ຊາຍຢືນພິງລົດບູຮານສີຟ້າ",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "ເຄົາເຕີໃນຄາເຟ່ທີ່ມີເຂົ້າໜົມອົບຊະນິດຕ່າງໆ",
"craneEat2SemanticLabel": "ເບີເກີ",
"craneFly5SemanticLabel": "ໂຮງແຮມຮິມທະເລສາບທີ່ຢູ່ໜ້າພູ",
"demoSelectionControlsSubtitle": "ກ່ອງໝາຍ, ປຸ່ມຕົວເລືອກ ແລະ ປຸ່ມເປີດປິດຕ່າງໆ",
"craneEat10SemanticLabel": "ຜູ້ຍິງຖືແຊນວິດພາສທຣາມີໃຫຍ່",
"craneFly4SemanticLabel": "ບັງກະໂລເໜືອນ້ຳ",
"craneEat7SemanticLabel": "ທາງເຂົ້າຮ້ານເບເກີຣີ",
"craneEat6SemanticLabel": "ເມນູໃສ່ກຸ້ງ",
"craneEat5SemanticLabel": "ບໍລິເວນບ່ອນນັ່ງໃນຮ້ານອາຫານທີ່ມີສິລະປະ",
"craneEat4SemanticLabel": "ຂອງຫວານຊັອກໂກແລັດ",
"craneEat3SemanticLabel": "ທາໂຄເກົາຫລີ",
"craneFly3SemanticLabel": "ປ້ອມມາຊູປິກຊູ",
"craneEat1SemanticLabel": "ບາທີ່ບໍ່ມີລູກຄ້າເຊິ່ງມີຕັ່ງນັ່ງແບບສູງແຕ່ບໍ່ມີພະນັກ",
"craneEat0SemanticLabel": "ພິດຊ່າໃນເຕົາອົບຟືນ",
"craneSleep11SemanticLabel": "ຕຶກໄທເປ 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Al-Azhar Mosque ໃນຕອນຕາເວັນຕົກ",
"craneSleep9SemanticLabel": "ປະພາຄານດິນຈີ່ກາງທະເລ",
"craneEat8SemanticLabel": "ຈານໃສ່ກຸ້ງນ້ຳຈືດ",
"craneSleep7SemanticLabel": "ຫ້ອງພັກທີ່ມີສີສັນສົດໃສຢູ່ຈະຕຸລັດ Ribeira",
"craneSleep6SemanticLabel": "ສະລອຍນ້ຳທີ່ມີຕົ້ນປາມ",
"craneSleep5SemanticLabel": "ເຕັ້ນພັກແຮມໃນທົ່ງ",
"settingsButtonCloseLabel": "ປິດການຕັ້ງຄ່າ",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "ກ່ອງໝາຍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຫຼາຍຕົວເລືອກຈາກຊຸດໃດໜຶ່ງໄດ້. ຄ່າຂອງກ່ອງໝາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນ true ຫຼື false ແລະ ຄ່າຂອງກ່ອງໝາຍທີ່ມີສາມຄ່າສາມາດເປັນຄ່າ null ໄດ້ນຳ.",
"settingsButtonLabel": "ການຕັ້ງຄ່າ",
"demoListsTitle": "ລາຍຊື່",
"demoListsSubtitle": "ໂຄງຮ່າງລາຍຊື່ແບບເລື່ອນໄດ້",
"demoListsDescription": "ແຖບທີ່ມີຄວາມສູງແບບຕາຍຕົວແຖວດ່ຽວທີ່ປົກກະຕິຈະມີຂໍ້ຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງຮວມທັງໄອຄອນນຳໜ້າ ຫຼື ຕໍ່ທ້າຍ",
"demoOneLineListsTitle": "ແຖວດຽວ",
"demoTwoLineListsTitle": "ສອງແຖວ",
"demoListsSecondary": "ຂໍ້ຄວາມສຳຮອງ",
"demoSelectionControlsTitle": "ການຄວບຄຸມການເລືອກ",
"craneFly7SemanticLabel": "ພູຣັຊມໍ",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "ກ່ອງໝາຍ",
"craneSleep3SemanticLabel": "ຜູ້ຊາຍຢືນພິງລົດບູຮານສີຟ້າ",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "ປຸ່ມຕົວເລືອກ",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "ປຸ່ມຕົວເລືອກທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຕົວເລືອກຈາກຊຸດໃດໜຶ່ງໄດ້. ໃຊ້ປຸ່ມຕົວເລືອກສຳລັບການເລືອກສະເພາະຫາກທ່ານຄິດວ່າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການເບິ່ງຕົວເລືອກທັງໝົດທີ່ມີຂ້າງໆກັນ.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "ປຸ່ມ",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "ປຸ່ມເປີດ/ປິດທີ່ຈະສະຫຼັບຕົວເລືອກການຕັ້ງຄ່າໃດໜຶ່ງ. ຕົວເລືອກທີ່ສະຫຼັບການຄວບຄຸມ, ຮວມທັງສະຖານະທີ່ມັນເປັນຢູ່, ຄວນເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງຈາກປ້າຍກຳກັບໃນແຖວທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.",
"craneFly0SemanticLabel": "ກະຕູບຫຼັງນ້ອຍຢູ່ກາງທິວທັດທີ່ມີຫິມະ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຂຽວ",
"craneFly1SemanticLabel": "ເຕັ້ນພັກແຮມໃນທົ່ງ",
"craneFly2SemanticLabel": "ທຸງມົນຕາໜ້າພູທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະ",
"craneFly6SemanticLabel": "ພາບຖ່າຍທາງອາກາດຂອງພະລາດຊະວັງ Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "ເບິ່ງບັນຊີທັງໝົດ",
"rallyBillAmount": "ບິນ {billName} ຮອດກຳນົດ {date} ຈຳນວນ {amount}.",
"shrineTooltipCloseCart": "ປິດກະຕ່າ",
"shrineTooltipCloseMenu": "ປິດເມນູ",
"shrineTooltipOpenMenu": "ເປີດເມນູ",
"shrineTooltipSettings": "ການຕັ້ງຄ່າ",
"shrineTooltipSearch": "ຊອກຫາ",
"demoTabsDescription": "ແຖບຕ່າງໆຈະເປັນການຈັດລະບຽບເນື້ອຫາໃນແຕ່ລະໜ້າຈໍ, ຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ການໂຕ້ຕອບອື່ນໆ.",
"demoTabsSubtitle": "ແຖບຕ່າງໆທີ່ມີມຸມມອງແບບເລື່ອນໄດ້ຂອງຕົນເອງ",
"demoTabsTitle": "ແຖບ",
"rallyBudgetAmount": "ງົບປະມານ {budgetName} ໃຊ້ໄປແລ້ວ {amountUsed} ຈາກຈຳນວນ {amountTotal}, ເຫຼືອ {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "ລຶບລາຍການ",
"rallyAccountAmount": "ບັນຊີ {accountName} ໝາຍເລກ {accountNumber} ຈຳນວນ {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "ເບິ່ງງົບປະມານທັງໝົດ",
"rallySeeAllBills": "ເບິ່ງບິນທັງໝົດ",
"craneFormDate": "ເລືອກວັນທີ",
"craneFormOrigin": "ເລືອກຕົ້ນທາງ",
"craneFly2": "ຫຸບເຂົາແຄມບູ, ເນປານ",
"craneFly3": "ມາຈູ ພິຈູ​, ເປ​ຣູ",
"craneFly4": "ມາເລ່​, ມັລດີຟ",
"craneFly5": "ວິຊເນົາ, ສະວິດເຊີແລນ",
"craneFly6": "ເມັກຊິກໂກ​ຊິຕີ, ເມັກ​ຊິ​ໂກ",
"craneFly7": "ພູຣັຊມໍ, ສະຫະລັດ",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "ອ້າງອີງຈາກພາສາ",
"craneFly9": "ຮາວານາ, ຄິວບາ",
"craneFly10": "ໄຄໂຣ, ອີ​ຢິບ",
"craneFly11": "ລິສບອນ, ປໍຕູກອລ",
"craneFly12": "ນາປາ, ສະຫະລັດ",
"craneFly13": "ບາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ",
"craneSleep0": "ມາເລ່​, ມັລດີຟ",
"craneSleep1": "ແອສເພນ, ສະຫະລັດ",
"craneSleep2": "ມາຈູ ພິຈູ​, ເປ​ຣູ",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "ການຄວບຄຸມແບບແຍກສ່ວນ",
"craneSleep4": "ວິຊເນົາ, ສະວິດເຊີແລນ",
"craneSleep5": "ບິກເຊີ, ສະຫະລັດ",
"craneSleep6": "ນາປາ, ສະຫະລັດ",
"craneSleep7": "ປໍໂຕ, ປໍຕູກອລ",
"craneSleep8": "ທູລຳ, ເມັກຊິໂກ",
"craneEat5": "ໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້",
"demoChipTitle": "ຊິບ",
"demoChipSubtitle": "ອົງປະກອບກະທັດຮັດທີ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຄຳສັ່ງໃດໜຶ່ງ",
"demoActionChipTitle": "ຊິບຄຳສັ່ງ",
"demoActionChipDescription": "ຊິບຄຳສັ່ງເປັນຊຸດຕົວເລືອກທີ່ຈະເອີ້ນຄຳສັ່ງວຽກທີ່ກ່ຽວກັບເນື້ອຫາຫຼັກ. ຊິບຄຳສັ່ງຄວນຈະສະແດງແບບໄດນາມິກ ແລະ ຕາມບໍລິບົດໃນສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້.",
"demoChoiceChipTitle": "ຊິບຕົວເລືອກ",
"demoChoiceChipDescription": "ຊິບຕົວເລືອກຈະສະແດງຕົວເລືອກດ່ຽວຈາກຊຸດໃດໜຶ່ງ. ຊິບຕົວເລືອກມີຂໍ້ຄວາມຄຳອະທິບາຍ ຫຼື ການຈັດໝວດໝູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.",
"demoFilterChipTitle": "ຊິບຕົວກັ່ນຕອງ",
"demoFilterChipDescription": "ຊິບຕົວກັ່ນຕອງໃຊ້ແທັກ ຫຼື ຄຳອະທິບາຍລາຍລະອຽດເປັນວິທີກັ່ນຕອງເນື້ອຫາ.",
"demoInputChipTitle": "ຊິບອິນພຸດ",
"demoInputChipDescription": "ຊິບອິນພຸດທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນໃນຮູບແບບກະທັດຮັດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນເອນທິທີ (ບຸກຄົນ, ສະຖານທີ່ ຫຼື ສິ່ງຂອງ) ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຂອງການສົນທະນາ.",
"craneSleep9": "ລິສບອນ, ປໍຕູກອລ",
"craneEat10": "ລິສບອນ, ປໍຕູກອລ",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "ໃຊ້ເພື່ອເລືອກລະຫວ່າງຕົວເລືອກທີ່ສະເພາະຕົວຄືກັນ. ການເລືອກຕົວເລືອກໜຶ່ງໃນສ່ວນຄວບຄຸມທີ່ແບ່ງບກຸ່ມຈະເປັນການຍົກເລີກການເລືອກຕົວເລືອກອື່ນໆໃນສ່ວນຄວບຄຸມທີ່ແບ່ງກຸ່ມນັ້ນ.",
"chipTurnOnLights": "ເປີດໄຟ",
"chipSmall": "ນ້ອຍ",
"chipMedium": "ປານກາງ",
"chipLarge": "ໃຫຍ່",
"chipElevator": "ລິບ",
"chipWasher": "ຈັກຊັກເຄື່ອງ",
"chipFireplace": "ເຕົາຜິງໄຟ",
"chipBiking": "ຖີບລົດ",
"craneFormDiners": "ຮ້ານອາຫານ",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{ເພີ່ມການຫຼຸດພາສີທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ! ມອບໝາຍໝວດໝູ່ໃຫ້ 1 ທຸລະກຳທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເທື່ອ.}other{ເພີ່ມການຫຼຸດພາສີທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ! ມອບໝາຍໝວດໝູ່ໃຫ້ {count} ທຸລະກຳທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເທື່ອ.}}",
"craneFormTime": "ເລືອກເວລາ",
"craneFormLocation": "ເລືອກສະຖານທີ່",
"craneFormTravelers": "ນັກທ່ອງທ່ຽວ",
"craneEat8": "ແອັດລັນຕາ, ສະຫະລັດ",
"craneFormDestination": "ເລືອກປາຍທາງ",
"craneFormDates": "ເລືອກວັນທີ",
"craneFly": "ບິນ",
"craneSleep": "ນອນ",
"craneEat": "ກິນ",
"craneFlySubhead": "ສຳຫຼວດຖ້ຽວບິນຕາມປາຍທາງ",
"craneSleepSubhead": "ສຳຫຼວດທີ່ພັກຕາມປາຍທາງ",
"craneEatSubhead": "ສຳຫຼວດຮ້ານອາຫານຕາມປາຍທາງ",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{ບໍ່ຈອດ}=1{1 ຈຸດຈອດ}other{{numberOfStops} ຈຸດຈອດ}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{ບໍ່ມີຕົວເລືອກບ່ອນພັກ}=1{ມີ 1 ຕົວເລືອກບ່ອນພັກ}other{ມີ {totalProperties} ຕົວເລືອກບ່ອນພັກ}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{ບໍ່ມີຮ້ານອາຫານ}=1{ຮ້ານອາຫານ 1 ຮ້ານ}other{ຮ້ານອາຫານ {totalRestaurants} ຮ້ານ}}",
"craneFly0": "ແອສເພນ, ສະຫະລັດ",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "ການຄວບຄຸມແຍກສ່ວນແບບ iOS",
"craneSleep10": "ໄຄໂຣ, ອີ​ຢິບ",
"craneEat9": "ມາດຣິດ​, ສະເປນ",
"craneFly1": "ບິກເຊີ, ສະຫະລັດ",
"craneEat7": "ແນຊວິວ, ສະຫະລັດ",
"craneEat6": "ຊີເອເທິນ, ສະຫະລັດ",
"craneFly8": "ສິງກະໂປ",
"craneEat4": "ປາຣີສ, ຝຣັ່ງ",
"craneEat3": "ພອດແລນ, ສະຫະລັດ",
"craneEat2": "ຄໍໂດບາ, ອາເຈນທິນາ",
"craneEat1": "ດາລັສ, ສະຫະລັດ",
"craneEat0": "ເນໂປ, ສະຫະລັດ",
"craneSleep11": "ໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ",
"craneSleep3": "ຮາວານາ, ຄິວບາ",
"shrineLogoutButtonCaption": "ອອກຈາກລະບົບ",
"rallyTitleBills": "ໃບບິນ",
"rallyTitleAccounts": "ບັນຊີ",
"shrineProductVagabondSack": "ຖົງສະພາຍ",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "ດອກເບ້ຍຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີຮອດປັດຈຸບັນ",
"shrineProductWhitneyBelt": "ສາຍແອວ Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "ເຊືອກເຮັດສວນ",
"shrineProductStrutEarrings": "ຕຸ້ມຫູ Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "ຖົງຕີນທີມກິລາມະຫາວິທະຍາໄລ",
"shrineProductWeaveKeyring": "ພວງກະແຈຖັກ",
"shrineProductGatsbyHat": "ໝວກ Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "ກະເປົາສະພາຍໄຫຼ່",
"shrineProductGiltDeskTrio": "ໂຕະເຄືອບຄຳ 3 ອັນ",
"shrineProductCopperWireRack": "ຕະແກງສີທອງແດງ",
"shrineProductSootheCeramicSet": "ຊຸດເຄື່ອງເຄືອບສີລະມຸນ",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "ຊຸດນ້ຳຊາ Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "ຈອກກາເຟບລູສະໂຕນ",
"shrineProductRainwaterTray": "ຮາງນ້ຳຝົນ",
"shrineProductChambrayNapkins": "ຜ້າເຊັດປາກແຊມເບຣ",
"shrineProductSucculentPlanters": "ກະຖາງສຳລັບພືດໂອບນ້ຳ",
"shrineProductQuartetTable": "ໂຕະສຳລັບ 4 ຄົນ",
"shrineProductKitchenQuattro": "Quattro ຫ້ອງຄົວ",
"shrineProductClaySweater": "ເສື້ອກັນໜາວສີຕັບໝູ",
"shrineProductSeaTunic": "ຊຸດກະໂປງຫາດຊາຍ",
"shrineProductPlasterTunic": "ເສື້ອຄຸມສີພລາສເຕີ",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "ຮ້ານອາຫານ",
"shrineProductChambrayShirt": "ເສື້ອແຊມເບຣ",
"shrineProductSeabreezeSweater": "ເສື້ອກັນໜາວແບບຖັກຫ່າງ",
"shrineProductGentryJacket": "ແຈັກເກັດແບບຄົນຊັ້ນສູງ",
"shrineProductNavyTrousers": "ໂສ້ງຂາຍາວສີຟ້າແກ່",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "ເສື້ອເຮນຣີ Walter (ຂາວ)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "ເສື້ອ Surf and perf",
"shrineProductGingerScarf": "ຜ້າພັນຄໍສີເຫຼືອອົມນ້ຳຕານແດງ",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona ຄຣອສໂອເວີ",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "ເສື້ອເຊີດສີຂາວແບບຄລາດສິກ",
"shrineProductSunshirtDress": "ຊຸດກະໂປງ Sunshirt",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "ອັດຕາດອກເບ້ຍ",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "ຜົນຕອບແທນລາຍປີເປັນເປີເຊັນ",
"rallyAccountDataVacation": "ມື້ພັກ",
"shrineProductFineLinesTee": "ເສື້ອຍືດລາຍຂວາງແບບຖີ່",
"rallyAccountDataHomeSavings": "ບັນຊີເງິນຝາກເຮືອນ",
"rallyAccountDataChecking": "ເງິນຝາກປະຈຳ",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "ດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍປີກາຍ",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີຮອບຕໍ່ໄປ",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "ເຈົ້າຂອງບັນຊີ",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "ຮ້ານກາເຟ",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ",
"shrineProductCeriseScallopTee": "ເສື້ອຍືດຊາຍໂຄ້ງສີແດງອົມສີບົວ",
"rallyBudgetCategoryClothing": "ເສື້ອ​ຜ້າ",
"rallySettingsManageAccounts": "​ຈັດ​ການ​ບັນ​ຊີ",
"rallyAccountDataCarSavings": "ເງິນທ້ອນສຳລັບຊື້ລົດ",
"rallySettingsTaxDocuments": "ເອກະສານພາສີ",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "ລະຫັດ ແລະ Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "ການແຈ້ງເຕືອນ",
"rallySettingsPersonalInformation": "ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ",
"rallySettingsPaperlessSettings": "ການຕັ້ງຄ່າສຳລັບເອກະສານທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຈ້ຍ",
"rallySettingsFindAtms": "ຊອກຫາຕູ້ ATM",
"rallySettingsHelp": "ຊ່ວຍເຫຼືອ",
"rallySettingsSignOut": "ອອກຈາກລະບົບ",
"rallyAccountTotal": "ຮວມ",
"rallyBillsDue": "ຮອດກຳນົດ",
"rallyBudgetLeft": "ຊ້າຍ",
"rallyAccounts": "ບັນຊີ",
"rallyBills": "ໃບບິນ",
"rallyBudgets": "​​ງົບ​ປະ​ມານ",
"rallyAlerts": "ການແຈ້ງເຕືອນ",
"rallySeeAll": "ເບິ່ງທັງໝົດ",
"rallyFinanceLeft": "ຊ້າຍ",
"rallyTitleOverview": "ພາບຮວມ",
"shrineProductShoulderRollsTee": "ເສື້ອຍືດ Shoulder Rolls",
"shrineNextButtonCaption": "​ຕໍ່​ໄປ",
"rallyTitleBudgets": "​​ງົບ​ປະ​ມານ",
"rallyTitleSettings": "ການຕັ້ງຄ່າ",
"rallyLoginLoginToRally": "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Rally",
"rallyLoginNoAccount": "ຍັງບໍ່ມີບັນຊີເທື່ອບໍ?",
"rallyLoginSignUp": "ລົງທະບຽນ",
"rallyLoginUsername": "ຊື່ຜູ້ໃຊ້",
"rallyLoginPassword": "ລະຫັດຜ່ານ",
"rallyLoginLabelLogin": "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ",
"rallyLoginRememberMe": "ຈື່ຂ້ອຍໄວ້",
"rallyLoginButtonLogin": "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "ກະລຸນາຮັບຊາບ, ຕອນນີ້ທ່ານໃຊ້ງົບປະມານຊື້ເຄື່ອງເດືອນນີ້ໄປແລ້ວ {percent}.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "ທ່ານໃຊ້ເງິນຢູ່ຮ້ານອາຫານໃນອາທິດນີ້ໄປແລ້ວ {amount}.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "ທ່ານຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ATM ໃນເດືອນນີ້ໄປ {amount}",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "ດີຫຼາຍ! ບັນຊີເງິນຝາກຂອງທ່ານມີເງິນຫຼາຍກວ່າເດືອນແລ້ວ {percent}.",
"shrineMenuCaption": "ເມນູ",
"shrineCategoryNameAll": "ທັງໝົດ",
"shrineCategoryNameAccessories": "ອຸປະກອນເສີມ",
"shrineCategoryNameClothing": "ເສື້ອ​ຜ້າ",
"shrineCategoryNameHome": "ເຮືອນ",
"shrineLoginUsernameLabel": "ຊື່ຜູ້ໃຊ້",
"shrineLoginPasswordLabel": "ລະຫັດຜ່ານ",
"shrineCancelButtonCaption": "ຍົກເລີກ",
"shrineCartTaxCaption": "ພາສີ:",
"shrineCartPageCaption": "ກະຕ່າ",
"shrineProductQuantity": "ຈຳນວນ: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ບໍ່ມີລາຍການ}=1{1 ລາຍການ}other{{quantity} ລາຍການ}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "ລ້າງລົດເຂັນ",
"shrineCartTotalCaption": "ຮວມ",
"shrineCartSubtotalCaption": "ຍອດຮວມຍ່ອຍ:",
"shrineCartShippingCaption": "ການສົ່ງ:",
"shrineProductGreySlouchTank": "ເສື້ອກ້າມສີເທົາ",
"shrineProductStellaSunglasses": "ແວ່ນຕາກັນແດດ Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "ເສື້ອເຊີດສີຂາວລາຍທາງລວງຕັ້ງ",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານຢູ່ເບີໃດ?",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextScalingLarge": "ໃຫຍ່",
"demoBottomSheetHeader": "ສ່ວນຫົວ",
"demoBottomSheetItem": "ລາຍການ {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມ",
"demoTextFieldTitle": "ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມ",
"demoTextFieldSubtitle": "ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕົວເລກທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ແຖວດຽວ",
"demoTextFieldDescription": "ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພິມຂໍ້ຄວາມໄປໃສ່ສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້. ປົກກະຕິພວກມັນຈະປາກົດໃນແບບຟອມ ແລະ ກ່ອງໂຕ້ຕອບຕ່າງໆ.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "ສະແດງລະຫັດຜ່ານ",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "ເຊື່ອງລະຫັດຜ່ານ",
"demoTextFieldFormErrors": "ກະລຸນາແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດສີແດງກ່ອນການສົ່ງຂໍ້ມູນ.",
"demoTextFieldNameRequired": "ຕ້ອງລະບຸຊື່.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "ກະລຸນາປ້ອນຕົວອັກສອນພະຍັນຊະນະເທົ່ານັ້ນ.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - ໃສ່ເບີໂທສະຫະລັດ.",
"demoTextFieldEnterPassword": "ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດຜ່ານ.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "ລະຫັດຜ່ານບໍ່ກົງກັນ",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "ຄົນອື່ນເອີ້ນທ່ານວ່າແນວໃດ?",
"demoTextFieldNameField": "ຊື່*",
"demoBottomSheetButtonText": "ສະແດງ BOTTOM SHEET",
"demoTextFieldPhoneNumber": "ເບີໂທລະສັບ*",
"demoBottomSheetTitle": "Bottom sheet",
"demoTextFieldEmail": "ອີເມວ",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ (ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ຈົດສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ຫຼື ວຽກຍາມຫວ່າງຂອງທ່ານ)",
"demoTextFieldKeepItShort": "ຂຽນສັ້ນໆເພາະນີ້ເປັນພຽງການສາທິດ.",
"starterAppGenericButton": "ປຸ່ມ",
"demoTextFieldLifeStory": "ເລື່ອງລາວຊີວິດ",
"demoTextFieldSalary": "ເງິນເດືອນ",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "ບໍ່ເກີນ 8 ຕົວອັກສອນ.",
"demoTextFieldPassword": "ລະຫັດຜ່ານ*",
"demoTextFieldRetypePassword": "ພິມລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່*",
"demoTextFieldSubmit": "ສົ່ງຂໍ້ມູນ",
"demoBottomNavigationSubtitle": "ການນຳທາງທາງລຸ່ມທີ່ມີມຸມມອງແບບຄ່ອຍໆປາກົດ",
"demoBottomSheetAddLabel": "ເພີ່ມ",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modal bottom sheet ເປັນທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ແທນເມນູ ຫຼື ກ່ອງໂຕ້ຕອບ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂຕ້ຕອບກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແອັບ.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modal bottom sheet",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Persistent bottom sheet ຈະສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ເສີມເນື້ອຫາຫຼັກຂອງແອັບ. ຜູ້ໃຊ້ຈະຍັງສາມາດເບິ່ງເຫັນອົງປະກອບນີ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໂຕ້ຕອບກັບສ່ວນອື່ນໆຂອງແອັບຢູ່ກໍຕາມ.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Persistent bottom sheet",
"demoBottomSheetSubtitle": "Persistent ແລະ modal bottom sheets",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "ເບີໂທລະສັບຂອງ {name} ແມ່ນ {phoneNumber}",
"buttonText": "ປຸ່ມ",
"demoTypographyDescription": "ຄຳຈຳກັດຄວາມຂອງຕົວອັກສອນຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ພົບໃນ Material Design.",
"demoTypographySubtitle": "ຮູບແບບຂໍ້ຄວາມທັງໝົດທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ",
"demoTypographyTitle": "ການພິມ",
"demoFullscreenDialogDescription": "ຄຸນສົມບັດ fullscreenDialog ກຳນົດວ່າຈະໃຫ້ໜ້າທີ່ສົ່ງເຂົ້າມານັ້ນເປັນກ່ອງໂຕ້ຕອບແບບເຕັມຈໍຫຼືບໍ່",
"demoFlatButtonDescription": "ປຸ່ມຮາບພຽງຈະສະແດງຮອຍແຕ້ມໝຶກເມື່ອກົດແຕ່ຈະບໍ່ຍົກຂຶ້ນ. ໃຊ້ປຸ່ມຮາບພຽງຢູ່ແຖບເຄື່ອງມື, ໃນກ່ອງໂຕ້ຕອບ ແລະ ໃນແຖວທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຈາກຂອບ.",
"demoBottomNavigationDescription": "ແຖບນຳທາງທາງລຸ່ມສະແດງປາຍທາງ 3-5 ບ່ອນຢູ່ລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ. ປາຍທາງແຕ່ລະບ່ອນຈະສະແດງດ້ວຍໄອຄອນ ແລະ ປ້າຍກຳກັບແບບຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ບັງຄັບ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ແຕະໃສ່ໄອຄອນນຳທາງທາງລຸ່ມແລ້ວ, ລະບົບຈະພາໄປຫາປາຍທາງຂອງການນຳທາງລະດັບເທິງສຸດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບໄອຄອນນັ້ນ.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "ປ້າຍກຳກັບທີ່ເລືອກ",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "ປ້າຍກຳກັບທີ່ສະແດງຕະຫຼອດ",
"starterAppDrawerItem": "ລາຍການ {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* ເປັນຊ່ອງທີ່ຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມູນ",
"demoBottomNavigationTitle": "ການນຳທາງລຸ່ມສຸດ",
"settingsLightTheme": "ແຈ້ງ",
"settingsTheme": "ຮູບແບບສີສັນ",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsTextScalingHuge": "ໃຫຍ່ຫຼາຍ",
"cupertinoButton": "ປຸ່ມ",
"settingsTextScalingNormal": "ປົກກະຕິ",
"settingsTextScalingSmall": "ນ້ອຍ",
"settingsSystemDefault": "ລະບົບ",
"settingsTitle": "ການຕັ້ງຄ່າ",
"rallyDescription": "ແອັບການເງິນສ່ວນຕົວ",
"aboutDialogDescription": "ເພື່ອເບິ່ງຊອດໂຄດສຳລັບແອັບນີ້, ກະລຸນາໄປທີ່ {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "ຄຳເຫັນ",
"starterAppGenericBody": "ສ່ວນເນື້ອຫາ",
"starterAppGenericHeadline": "​ຫົວ​ຂໍ້",
"starterAppGenericSubtitle": "ຄຳແປ",
"starterAppGenericTitle": "ຊື່",
"starterAppTooltipSearch": "ຊອກຫາ",
"starterAppTooltipShare": "ແບ່ງປັນ",
"starterAppTooltipFavorite": "ລາຍການທີ່ມັກ",
"starterAppTooltipAdd": "ເພີ່ມ",
"bottomNavigationCalendarTab": "ປະຕິທິນ",
"starterAppDescription": "ໂຄງຮ່າງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີການຕອບສະໜອງ",
"starterAppTitle": "ແອັບເລີ່ມຕົ້ນ",
"aboutFlutterSamplesRepo": "ບ່ອນເກັບ GitHub ສຳລັບຕົວຢ່າງ Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "ຕົວແທນບ່ອນສຳລັບແຖບ {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "ກ້ອງຖ່າຍຮູບ",
"bottomNavigationAlarmTab": "ໂມງປຸກ",
"bottomNavigationAccountTab": "ບັນຊີ",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ",
"demoToggleButtonDescription": "ປຸ່ມເປີດ/ປິດອາດໃຊ້ເພື່ອຈັດກຸ່ມຕົວເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ກຸ່ມຂອງປຸ່ມເປີດ/ປິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນຄວນໃຊ້ຄອນເທນເນີຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນການເນັ້ນກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ",
"colorsGrey": "ສີເທົາ",
"colorsBrown": "ສີນ້ຳຕານ",
"colorsDeepOrange": "ສີສົ້ມແກ່",
"colorsOrange": "ສີສົ້ມ",
"colorsAmber": "ສີເຫຼືອງອຳພັນ",
"colorsYellow": "ສີເຫຼືອງ",
"colorsLime": "ສີເຫຼືອງໝາກນາວ",
"colorsLightGreen": "ສີຂຽວອ່ອນ",
"colorsGreen": "ສີຂຽວ",
"homeHeaderGallery": "ຄັງຮູບພາບ",
"homeHeaderCategories": "ໝວດໝູ່",
"shrineDescription": "ແອັບຂາຍຍ່ອຍດ້ານແຟຊັນ",
"craneDescription": "ແອັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປັບແຕ່ງສ່ວນຕົວ",
"homeCategoryReference": "ຮູບແບບ ແລະ ອື່ນໆ",
"demoInvalidURL": "ບໍ່ສາມາດສະແດງ URL ໄດ້:",
"demoOptionsTooltip": "ຕົວເລືອກ",
"demoInfoTooltip": "ຂໍ້ມູນ",
"demoCodeTooltip": "ລະຫັດສາທິດ",
"demoDocumentationTooltip": "ເອກະສານ API",
"demoFullscreenTooltip": "ເຕັມຈໍ",
"settingsTextScaling": "​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂໍ້​ຄວາມ",
"settingsTextDirection": "ທິດທາງຂໍ້ຄວາມ",
"settingsLocale": "ພາສາ",
"settingsPlatformMechanics": "ໂຄງສ້າງຂອງແພລດຟອມ",
"settingsDarkTheme": "ມືດ",
"settingsSlowMotion": "ສະໂລໂມຊັນ",
"settingsAbout": "ກ່ຽວກັບ Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "ສົ່ງຄຳຕິຊົມ",
"settingsAttribution": "ອອກແບບໂດຍ TOASTER ໃນລອນດອນ",
"demoButtonTitle": "ປຸ່ມ",
"demoButtonSubtitle": "ຂໍ້ຄວາມ, ຍົກຂຶ້ນ, ມີຂອບ ແລະ ອື່ນໆ",
"demoFlatButtonTitle": "ປຸ່ມຮາບພຽງ",
"demoRaisedButtonDescription": "ປຸ່ມແບບຍົກຂຶ້ນຈະເພີ່ມມິຕິໃຫ້ກັບໂຄງຮ່າງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຮາບພຽງ. ພວກມັນຈະເນັ້ນຟັງຊັນຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ຫຼື ມີການໃຊ້ວຽກຫຼາຍ.",
"demoRaisedButtonTitle": "ປຸ່ມແບບຍົກຂຶ້ນ",
"demoOutlineButtonTitle": "ປຸ່ມມີເສັ້ນຂອບ",
"demoOutlineButtonDescription": "ປຸ່ມແບບມີເສັ້ນຂອບຈະເປັນສີທຶບ ແລະ ຍົກຂຶ້ນເມື່ອກົດໃສ່. ມັກຈະຈັບຄູ່ກັບປຸ່ມແບບຍົກຂຶ້ນເພື່ອລະບຸວ່າມີການດຳເນີນການສຳຮອງຢ່າງອື່ນ.",
"demoToggleButtonTitle": "ປຸ່ມເປີດ/ປິດ",
"colorsTeal": "ສີຟ້າອົມຂຽວ",
"demoFloatingButtonTitle": "ປຸ່ມຄຳສັ່ງແບບລອຍ",
"demoFloatingButtonDescription": "ປຸ່ມການເຮັດວຽກແບບລອຍເປັນປຸ່ມໄອຄອນຮູບວົງມົນທີ່ລອຍຢູ່ເທິງເນື້ອຫາເພື່ອໂປຣໂໝດການດຳເນີນການຫຼັກໃນແອັບພລິເຄຊັນ.",
"demoDialogTitle": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບ",
"demoDialogSubtitle": "ງ່າຍໆ, ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເຕັມຈໍ",
"demoAlertDialogTitle": "ການແຈ້ງເຕືອນ",
"demoAlertDialogDescription": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອບອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້. ກ່ອງໂຕ້ຕອບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີຊື່ ແລະ ລາຍຊື່ຄຳສັ່ງແບບບໍ່ບັງຄັບ.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີຊື່",
"demoSimpleDialogTitle": "ງ່າຍໆ",
"demoSimpleDialogDescription": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບງ່າຍໆທີ່ສະເໜີຕົວເລືອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລະຫວ່າງຫຼາຍໆຕົວເລືອກ. ກ່ອງໂຕ້ຕອບແບບງ່າຍໆຈະມີຊື່ແບບບໍ່ບັງຄັບທີ່ສະແດງທາງເທິງຕົວເລືອກ.",
"demoFullscreenDialogTitle": "ເຕັມຈໍ",
"demoCupertinoButtonsTitle": "ປຸ່ມ",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "ປຸ່ມແບບ iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "ປຸ່ມແບບ iOS. ມັນຈະໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ໄອຄອນທີ່ຄ່ອຍໆປາກົດຂຶ້ນ ແລະ ຄ່ອຍໆຈາງລົງເມື່ອແຕະໃສ່. ອາດມີ ຫຼື ບໍ່ມີພື້ນຫຼັງກໍໄດ້.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "ການແຈ້ງເຕືອນ",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບການເຕືອນແບບ iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "ການເຕືອນ",
"demoCupertinoAlertDescription": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອບອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້. ກ່ອງໂຕ້ຕອບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີຊື່, ເນື້ອຫາ ແລະ ລາຍຊື່ຄຳສັ່ງແບບບໍ່ບັງຄັບ. ຊື່ຈະສະແດງຢູ່ທາງເທິງຂອງເນື້ອຫາ ແລະ ຄຳສັ່ງແມ່ນຈະສະແດງຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງເນື້ອຫາ.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີຊື່",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "ການແຈ້ງເຕືອນແບບມີປຸ່ມ",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "ປຸ່ມການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "ຊີດຄຳສັ່ງ",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "ຊີດຄຳສັ່ງເປັນຮູບແບບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເຈາະຈົງເຊິ່ງນຳສະເໜີຊຸດຕົວເລືອກຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິບົດປັດຈຸບັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້. ຊີດຄຳສັ່ງສາມາດມີຊື່, ຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລາຍຊື່ຄຳສັ່ງໄດ້.",
"demoColorsTitle": "ສີ",
"demoColorsSubtitle": "ສີທີ່ລະບຸໄວ້ລ່ວງໜ້າທັງໝົດ",
"demoColorsDescription": "ສີ ຫຼື ແຜງສີຄົງທີ່ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຊຸດສີຂອງ Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "ສ້າງ",
"dialogSelectedOption": "ທ່ານເລືອກ: \"{value}\" ແລ້ວ",
"dialogDiscardTitle": "ຍົກເລີກຮ່າງຖິ້ມບໍ?",
"dialogLocationTitle": "ໃຊ້ບໍລິການສະຖານທີ່ຂອງ Google ບໍ?",
"dialogLocationDescription": "ໃຫ້ Google ຊ່ວຍລະບຸສະຖານທີ່. ນີ້ໝາຍເຖິງການສົ່ງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນໄປໃຫ້ Google, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີແອັບເປີດໃຊ້ຢູ່ກໍຕາມ.",
"dialogCancel": "ຍົກເລີກ",
"dialogDiscard": "ຍົກເລີກ",
"dialogDisagree": "ບໍ່ຍອມຮັບ",
"dialogAgree": "ເຫັນດີ",
"dialogSetBackup": "ຕັ້ງບັນຊີສຳຮອງ",
"colorsBlueGrey": "ສີຟ້າເທົາ",
"dialogShow": "ສະແດງກ່ອງໂຕ້ຕອບ",
"dialogFullscreenTitle": "ກ່ອງໂຕ້ຕອບແບບເຕັມຈໍ",
"dialogFullscreenSave": "ບັນທຶກ",
"dialogFullscreenDescription": "ເດໂມກ່ອງໂຕ້ຕອບແບບເຕັມຈໍ",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "ມີພື້ນຫຼັງ",
"cupertinoAlertCancel": "ຍົກເລີກ",
"cupertinoAlertDiscard": "ຍົກເລີກ",
"cupertinoAlertLocationTitle": "ອະນຸຍາດໃຫ້ \"ແຜນທີ່\" ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ແອັບບໍ?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "ສະຖານທີ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຢູ່ແຜນທີ່ ແລະ ຖືກໃຊ້ເພື່ອເສັ້ນທາງ, ຜົນການຊອກຫາທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ເວລາເດີນທາງໂດຍປະມານ.",
"cupertinoAlertAllow": "ອະນຸຍາດ",
"cupertinoAlertDontAllow": "ບໍ່ອະນຸຍາດ",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "ເລືອກຂອງຫວານທີ່ມັກ",
"cupertinoAlertDessertDescription": "ກະລຸນາເລືອກປະເພດຂອງຫວານທີ່ທ່ານມັກຈາກລາຍຊື່ທາງລຸ່ມ. ການເລືອກຂອງທ່ານຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອປັບແຕ່ງລາຍຊື່ຮ້ານອາຫານທີ່ແນະນຳໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ.",
"cupertinoAlertCheesecake": "ຊີສເຄັກ",
"cupertinoAlertTiramisu": "ທີຣາມິສຸ",
"cupertinoAlertApplePie": "Apple Pie",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "ຊັອກໂກແລັດບຣາວນີ",
"cupertinoShowAlert": "ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນ",
"colorsRed": "ສີແດງ",
"colorsPink": "ສີບົວ",
"colorsPurple": "ສີມ່ວງ",
"colorsDeepPurple": "ສີມ່ວງເຂັ້ມ",
"colorsIndigo": "ສີຄາມ",
"colorsBlue": "ສີຟ້າ",
"colorsLightBlue": "ສີຟ້າອ່ອນ",
"colorsCyan": "ສີຟ້າຂຽວ",
"dialogAddAccount": "ເພີ່ມບັນຊີ",
"Gallery": "ຄັງຮູບພາບ",
"Categories": "ໝວດໝູ່",
"SHRINE": "ເທວະສະຖານ",
"Basic shopping app": "ແອັບຊື້ເຄື່ອງພື້ນຖານ",
"RALLY": "ການແຂ່ງລົດ",
"CRANE": "ເຄຣນ",
"Travel app": "ແອັບທ່ອງທ່ຽວ",
"MATERIAL": "ວັດຖຸ",
"CUPERTINO": "ຄູເປີຕິໂນ",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "ຮູບແບບການອ້າງອີງ ແລະ ສື່"
}