blob: bb27d07ded0cc9c744fb043ab41636fade3f99f1 [file] [log] [blame]
>>> (indent 2)
bool theMethodNameGoesHere(ParameterTyp result) => reallyLongIdentifier
.any((MyClass myParam) => myParam.id == result.myParam.id);
<<<
bool theMethodNameGoesHere(ParameterTyp result) => reallyLongIdentifier
.any((MyClass myParam) => myParam.id == result.myParam.id);