blob: c298ff5a652d810c918506644221c866e5d0e3ca [file] [log] [blame]
// Copyright (c) 2020, the Dart project authors. Please see the AUTHORS file
// for details. All rights reserved. Use of this source code is governed by a
// BSD-style license that can be found in the LICENSE file.
import 'dart:convert';
import 'dart:typed_data';
/// The ISO-8859-2/Latin-2 (Eastern European) code page.
final CodePage latin2 =
CodePage._bmp('latin-2', '$_ascii$_noControls$_top8859_2');
/// The ISO-8859-3/Latin-3 (South European) code page.
final CodePage latin3 =
CodePage._bmp('latin-3', '$_ascii$_noControls$_top8859_3');
/// The ISO-8859-4/Latin-4 (North European) code page.
final CodePage latin4 =
CodePage._bmp('latin-4', '$_ascii$_noControls$_top8859_4');
/// The ISO-8859-5/Latin-Cyrillic code page.
final CodePage latinCyrillic =
CodePage._bmp('cyrillic', '$_ascii$_noControls$_top8859_5');
/// The ISO-8859-6/Latin-Arabic code page.
final CodePage latinArabic =
CodePage._bmp('arabic', '$_ascii$_noControls$_top8859_6');
/// The ISO-8859-7/Latin-Greek code page.
final CodePage latinGreek =
CodePage._bmp('greek', '$_ascii$_noControls$_top8859_7');
/// The ISO-8859-7/Latin-Hebrew code page.
final CodePage latinHebrew =
CodePage._bmp('hebrew', '$_ascii$_noControls$_top8859_8');
/// The ISO-8859-9/Latin-5 (Turkish) code page.
final CodePage latin5 =
CodePage._bmp('latin-5', '$_ascii$_noControls$_top8859_9');
/// The ISO-8859-10/Latin-6 (Nordic) code page.
final CodePage latin6 =
CodePage._bmp('latin-6', '$_ascii$_noControls$_top8859_10');
/// The ISO-8859-11/Latin-Thai code page.
final CodePage latinThai =
CodePage._bmp('tis620', '$_ascii$_noControls$_top8859_11');
/// The ISO-8859-13/Latin-6 (Baltic Rim) code page.
final CodePage latin7 =
CodePage._bmp('latin-7', '$_ascii$_noControls$_top8859_13');
/// The ISO-8859-14/Latin-8 (Celtic) code page.
final CodePage latin8 =
CodePage._bmp('latin-8', '$_ascii$_noControls$_top8859_14');
/// The ISO-8859-15/Latin-9 (Western European revised) code page.
final CodePage latin9 =
CodePage._bmp('latin-9', '$_ascii$_noControls$_top8859_15');
/// The ISO-8859-16/Latin-10 (South Eastern European) code page.
final CodePage latin10 =
CodePage._bmp('latin-10', '$_ascii$_noControls$_top8859_16');
/// Characters in ISO-8859-2 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_2 = '\xa0Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ\xadŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žż'
'ŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢß'
'ŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙';
/// Characters in ISO-8859-3 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_3 = '\xa0Ħ˘£\uFFFD¤Ĥ§¨İŞĞĴ\xad\uFFFDŻ°ħ²³´µĥ·¸ışğĵ½\uFFFDż'
'ÀÁÂ\uFFFDÄĊĈÇÈÉÊËÌÍÎÏ\uFFFDÑÒÓÔĠÖ×ĜÙÚÛÜŬŜß'
'àáâ\uFFFDäċĉçèéêëìíîï\uFFFDñòóôġö÷ĝùúûüŭŝ˙';
/// Characters in ISO-8859-4 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_4 = '\xa0ĄĸŖ¤ĨĻ§¨ŠĒĢŦ\xadŽ¯°ą˛ŗ´ĩļˇ¸šēģŧŊžŋ'
'ĀÁÂÃÄÅÆĮČÉĘËĖÍÎĪĐŅŌĶÔÕÖ×ØŲÚÛÜŨŪß'
'āáâãäåæįčéęëėíîīđņōķôõö÷øųúûüũū˙';
/// Characters in ISO-8859-5 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_5 = '\xa0ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌ\xadЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП'
'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмноп'
'рстуфхцчшщъыьэюя№ёђѓєѕіїјљњћќ§ўџ';
/// Characters in ISO-8859-6 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_6 = '\xa0\uFFFD\uFFFD\uFFFD¤\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\u060c\xad\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\u061b\uFFFD\uFFFD\uFFFD\u061f'
'\uFFFD\u0621\u0622\u0623\u0624\u0625\u0626\u0627'
'\u0628\u0629\u062a\u062b\u062c\u062d\u062e\u062f'
'\u0630\u0631\u0632\u0633\u0634\u0635\u0636\u0637'
'\u0638\u0639\u063a\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\u0640\u0641\u0642\u0643\u0644\u0645\u0646\u0647'
'\u0648\u0649\u064a\u064b\u064c\u064d\u064e\u064f'
'\u0650\u0651\u0652\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD';
/// Characters in ISO-8859-7 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_7 = '\xa0‘’£€₯¦§¨©ͺ«¬\xad\uFFFD―°±²³΄΅Ά·ΈΉΊ»Ό½ΎΏ'
'ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡ\uFFFDΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί'
'ΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ\uFFFD';
/// Characters in ISO-8859-8 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_8 = '\xa0\uFFFD¢£¤¥¦§¨©×«¬\xad®¯°±²³´µ¶·¸¹÷»¼½¾\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD‗'
'\u05d0\u05d1\u05d2\u05d3\u05d4\u05d5\u05d6\u05d7'
'\u05d8\u05d9\u05da\u05db\u05dc\u05dd\u05de\u05df'
'\u05e0\u05e1\u05e2\u05e3\u05e4\u05e5\u05e6\u05e7'
'\u05e8\u05e9\u05ea\uFFFD\uFFFD\u200e\u200f\uFFFD';
/// Characters in ISO-8859-9 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_9 = '\xa0¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬\xad®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿'
'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞß'
'àáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ';
/// Characters in ISO-8859-10 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_10 = '\xa0ĄĒĢĪĨĶ§ĻĐŠŦŽ\xadŪŊ°ąēģīĩķ·ļđšŧž―ūŋ'
'ĀÁÂÃÄÅÆĮČÉĘËĖÍÎÏÐŅŌÓÔÕÖŨØŲÚÛÜÝÞß'
'āáâãäåæįčéęëėíîïðņōóôõöũøųúûüýþĸ';
/// Characters in ISO-8859-11 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_11 = '\xa0กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ'
'ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD฿'
'เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD';
/// Characters in ISO-8859-13 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_13 = '\xa0”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬\xad®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æ'
'ĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽß'
'ąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’';
/// Characters in ISO-8859-14 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_14 = '\xa0Ḃḃ£ĊċḊ§Ẁ©ẂḋỲ\xad®ŸḞḟĠġṀṁ¶ṖẁṗẃṠỳẄẅṡ'
'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏŴÑÒÓÔÕÖṪØÙÚÛÜÝŶß'
'àáâãäåæçèéêëìíîïŵñòóôõöṫøùúûüýŷÿ';
/// Characters in ISO-8859-15 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_15 = '\xa0¡¢£€¥Š§š©ª«¬\xad®¯°±²³Žµ¶·ž¹º»ŒœŸ¿'
'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß'
'àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ';
/// Characters in ISO-8859-16 above the ASCII and top control characters.
const _top8859_16 = '\xa0ĄąŁ€„Š§š©Ș«Ź\xadźŻ°±ČłŽ”¶·žčș»ŒœŸż'
'ÀÁÂĂÄĆÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĐŃÒÓÔŐÖŚŰÙÚÛÜĘȚß'
'àáâăäćæçèéêëìíîïđńòóôőöśűùúûüęțÿ';
const _noControls = '\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD'
'\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD\uFFFD';
/// ASCII characters without control characters. Shared by many code pages.
const _ascii = '$_noControls'
// ignore: missing_whitespace_between_adjacent_strings
r""" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"""
r'@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'
'`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~\uFFFD';
/// A mapping between bytes and characters.
///
/// A code page is a way to map bytes to character.
/// As such, it can only represent 256 different characters.
class CodePage extends Encoding {
@override
final CodePageDecoder decoder;
@override
final String name;
CodePageEncoder? _encoder;
/// Creates a code page with the given name and characters.
///
/// The [characters] string must contain 256 code points (runes)
/// in the order of the bytes representing them.
///
/// Any byte not defined by the code page should have a
/// U+FFFD (invalid character) code point at its place in
/// [characters].
///
/// The name is used by [Encoding.name].
factory CodePage(String name, String characters) = CodePage._general;
/// Creates a code page with the characters of [characters].
///
/// The [characters] must contain precisely 256 characters (code points).
///
/// A U+FFFD (invalid character) entry in [characters] means that the
/// corresponding byte does not have a definition in this code page.
CodePage._general(this.name, String characters)
: decoder = _createDecoder(characters);
/// Creates a code page with characters from the basic multilingual plane.
///
/// The basic multilingual plane (BMP) contains the first 65536 code points.
/// As such, each character can be represented by a single UTF-16 code unit,
/// which makes some operations more efficient.
///
/// The [characters] must contain precisely 256 code points from the BMP
/// which means that it should have length 256 and not contain any surrogates.
///
/// A U+FFFD (invalid character) entry in [characters] means that the
/// corresponding byte does not have a definition in this code page.
CodePage._bmp(this.name, String characters)
: decoder = _BmpCodePageDecoder(characters);
/// The character associated with a particular byte in this code page.
///
/// The [byte] must be in the range 0..255.
/// The returned value should be a Unicode scalar value
/// (a non-surrogate code point).
///
/// If a code page does not have a defined character for a particular
/// byte, it should return the Unicode invalid character (U+FFFD)
/// instad.
int operator [](int byte) => decoder._char(byte);
/// Encodes [input] using `encoder.convert`.
@override
Uint8List encode(String input, {int? invalidCharacter}) =>
encoder.convert(input, invalidCharacter: invalidCharacter);
/// Decodes [bytes] using `encoder.convert`.
@override
String decode(List<int> bytes, {bool allowInvalid = false}) =>
decoder.convert(bytes, allowInvalid: allowInvalid);
@override
CodePageEncoder get encoder => _encoder ??= decoder._createEncoder();
}
/// A code page decoder, converts from bytes to characters.
///
/// A code page assigns characters to a subset of byte values.
/// The decoder converts those bytes back to their characters.
abstract class CodePageDecoder implements Converter<List<int>, String> {
/// Decodes a sequence of bytes into a string using a code page.
///
/// The code page assigns one character to each byte.
/// Values in [input] must be bytes (integers in the range 0..255).
///
/// If [allowInvalid] is true, non-byte values in [input],
/// or byte values not defined as a character in the code page,
/// are emitted as U+FFFD (the Unicode invalid character).
/// If not true, the bytes must be calid and defined characters.
@override
String convert(List<int> input, {bool allowInvalid = false});
CodePageEncoder _createEncoder();
int _char(int byte);
}
/// Creates a decoder from [characters].
///
/// Recognizes if [characters] contains only characters in the BMP,
/// and creates a [_BmpCodePageDecoder] in that case.
CodePageDecoder _createDecoder(String characters) {
var result = Uint32List(256);
var i = 0;
var allChars = 0;
for (var char in characters.runes) {
if (i >= 256) {
throw ArgumentError.value(
characters, 'characters', 'Must contain 256 characters');
}
result[i++] = char;
allChars |= char;
}
if (i < 256) {
throw ArgumentError.value(
characters, 'characters', 'Must contain 256 characters');
}
if (allChars <= 0xFFFF) {
// It's in the BMP.
return _BmpCodePageDecoder(characters);
}
return _NonBmpCodePageDecoder._(result);
}
/// An input [ByteConversionSink] for decoders where each input byte can be be
/// considered independantly.
class _CodePageDecoderSink extends ByteConversionSink {
final Sink<String> _output;
final Converter<List<int>, String> _decoder;
_CodePageDecoderSink(this._output, this._decoder);
@override
void add(List<int> chunk) {
_output.add(_decoder.convert(chunk));
}
@override
void close() {
_output.close();
}
}
/// Code page with non-BMP characters.
class _NonBmpCodePageDecoder extends Converter<List<int>, String>
implements CodePageDecoder {
final Uint32List _characters;
_NonBmpCodePageDecoder(String characters) : this._(_buildMapping(characters));
_NonBmpCodePageDecoder._(this._characters);
@override
int _char(int byte) => _characters[byte];
static Uint32List _buildMapping(String characters) {
var result = Uint32List(256);
var i = 0;
for (var char in characters.runes) {
if (i >= 256) {
throw ArgumentError.value(
characters, 'characters', 'Must contain 256 characters');
}
result[i++] = char;
}
if (i < 256) {
throw ArgumentError.value(
characters, 'characters', 'Must contain 256 characters');
}
return result;
}
@override
CodePageEncoder _createEncoder() {
var result = <int, int>{};
for (var i = 0; i < 256; i++) {
var char = _characters[i];
if (char != 0xFFFD) {
result[char] = i;
}
}
return CodePageEncoder._(result);
}
@override
String convert(List<int> input, {bool allowInvalid = false}) {
var buffer = Uint32List(input.length);
for (var i = 0; i < input.length; i++) {
var byte = input[i];
if (byte & 0xff != byte) throw FormatException('Not a byte', input, i);
buffer[i] = _characters[byte];
}
return String.fromCharCodes(buffer);
}
@override
Sink<List<int>> startChunkedConversion(Sink<String> sink) =>
_CodePageDecoderSink(sink, this);
}
class _BmpCodePageDecoder extends Converter<List<int>, String>
implements CodePageDecoder {
final String _characters;
_BmpCodePageDecoder(String characters) : _characters = characters {
if (characters.length != 256) {
throw ArgumentError.value(characters, 'characters',
'Must contain 256 characters. Was ${characters.length}');
}
}
@override
int _char(int byte) => _characters.codeUnitAt(byte);
@override
String convert(List<int> bytes, {bool allowInvalid = false}) {
if (allowInvalid) return _convertAllowInvalid(bytes);
var count = bytes.length;
var codeUnits = Uint16List(count);
for (var i = 0; i < count; i++) {
var byte = bytes[i];
if (byte != byte & 0xff) {
throw FormatException('Not a byte value', bytes, i);
}
var character = _characters.codeUnitAt(byte);
if (character == 0xFFFD) {
throw FormatException('Not defined in this code page', bytes, i);
}
codeUnits[i] = character;
}
return String.fromCharCodes(codeUnits);
}
@override
Sink<List<int>> startChunkedConversion(Sink<String> sink) =>
_CodePageDecoderSink(sink, this);
String _convertAllowInvalid(List<int> bytes) {
var count = bytes.length;
var codeUnits = Uint16List(count);
for (var i = 0; i < count; i++) {
var byte = bytes[i];
int character;
if (byte == byte & 0xff) {
character = _characters.codeUnitAt(byte);
} else {
character = 0xFFFD;
}
codeUnits[i] = character;
}
return String.fromCharCodes(codeUnits);
}
@override
CodePageEncoder _createEncoder() => CodePageEncoder._bmp(_characters);
}
/// Encoder for a code page.
///
/// Converts a string into bytes where each byte represents that character
/// according to the code page definition.
class CodePageEncoder extends Converter<String, List<int>> {
final Map<int, int> _encoding;
CodePageEncoder._bmp(String characters)
: _encoding = _createBmpEncoding(characters);
CodePageEncoder._(this._encoding);
static Map<int, int> _createBmpEncoding(String characters) {
var encoding = <int, int>{};
for (var i = 0; i < characters.length; i++) {
var char = characters.codeUnitAt(i);
if (char != 0xFFFD) encoding[characters.codeUnitAt(i)] = i;
}
return encoding;
}
/// Converts input to the byte encoding in this code page.
///
/// If [invalidCharacter] is supplied, it must be a byte value
/// (in the range 0..255).
///
/// If [input] contains characters that are not available
/// in this code page, they are replaced by the [invalidCharacter] byte,
/// and then [invalidCharacter] must have been supplied.
@override
Uint8List convert(String input, {int? invalidCharacter}) {
if (invalidCharacter != null) {
RangeError.checkValueInInterval(
invalidCharacter, 0, 255, 'invalidCharacter');
}
var count = input.length;
var result = Uint8List(count);
var j = 0;
for (var i = 0; i < count; i++) {
var char = input.codeUnitAt(i);
var byte = _encoding[char];
nullCheck:
if (byte == null) {
// Check for surrogate.
var offset = i;
if (char & 0xFC00 == 0xD800 && i + 1 < count) {
var next = input.codeUnitAt(i + 1);
if ((next & 0xFC00) == 0xDC00) {
i = i + 1;
char = 0x10000 + ((char & 0x3ff) << 10) + (next & 0x3ff);
byte = _encoding[char];
if (byte != null) break nullCheck;
}
}
byte = invalidCharacter ??
(throw FormatException(
'Not a character in this code page', input, offset));
}
result[j++] = byte;
}
return Uint8List.sublistView(result, 0, j);
}
}