blob: 4b7167996eda0ddb872d5e09c62c83e74126e451 [file] [log] [blame]
// @dart = 2.9
library test;
main() {}