blob: 96be19f07c8d3e1b0c838eb3dc8fb1aaa967b95a [file] [log] [blame]
// @dart = 2.9
class B<X, Y> {}
class C1<X extends X Function(Y), Y extends X Function(Y)> {}
C1 c1;
class C2<X extends X Function(Y), Y extends Y Function(X)> {}
C2 c2;
class C3<X extends X Function(X, Y), Y extends X Function(X, Y)> {}
C3 c3;
class C4<X extends X Function(X, Y), Y extends Y Function(X, Y)> {}
C4 c4;
class D1<X extends B<X, Y>, Y extends X Function(Y)> {}
D1 d1;
class D2<X extends B<X, Y>, Y extends Y Function(X)> {}
D2 d2;
class D3<X extends B<X, Y>, Y extends X Function(X, Y)> {}
D3 d3;
class D4<X extends B<X, Y>, Y extends Y Function(X, Y)> {}
D4 d4;
class E<X extends X Function(X)> {}
E e;
main() {}