blob: 63956ec64e843fe395034d0cc4e4171306d6834a [file] [log] [blame]
import 'b.dart';
var item = b;