blob: 07f55dea2580dce7b183f9d346bf441771f0bfe2 [file] [log] [blame]
String bar() {
return "bar";
}