blob: 5bccd0270e86096a759b01bda8ee8f61b30a7700 [file] [log] [blame]
// @dart = 2.9
library test;
class A {
int f;
}
A a = new A();
var b = (a.f = 1);
var c = 0;
var d = (c = 1);
main() {}