blob: 60f2a8a0d6e346917d08e0735aa291151e182213 [file] [log] [blame]
{"NAME":"ne","ERAS":["ईसा पूर्व","सन्"],"ERANAMES":["ईसा पूर्व","सन्"],"NARROWMONTHS":["जन","फेब","मार्च","अप्र","मे","जुन","जुल","अग","सेप","अक्टो","नोभे","डिसे"],"STANDALONENARROWMONTHS":["जन","फेेब","मार्च","अप्र","मे","जुन","जुल","अग","सेप","अक्टो","नोभे","डिसे"],"MONTHS":["जनवरी","फेब्रुअरी","मार्च","अप्रिल","मे","जुन","जुलाई","अगस्ट","सेप्टेम्बर","अक्टोबर","नोभेम्बर","डिसेम्बर"],"STANDALONEMONTHS":["जनवरी","फेब्रुअरी","मार्च","अप्रिल","मे","जुन","जुलाई","अगस्ट","सेप्टेम्बर","अक्टोबर","नोभेम्बर","डिसेम्बर"],"SHORTMONTHS":["जनवरी","फेब्रुअरी","मार्च","अप्रिल","मे","जुन","जुलाई","अगस्ट","सेप्टेम्बर","अक्टोबर","नोभेम्बर","डिसेम्बर"],"STANDALONESHORTMONTHS":["जनवरी","फेब्रुअरी","मार्च","अप्रिल","मे","जुन","जुलाई","अगस्ट","सेप्टेम्बर","अक्टोबर","नोभेम्बर","डिसेम्बर"],"WEEKDAYS":["आइतबार","सोमबार","मङ्गलबार","बुधबार","बिहिबार","शुक्रबार","शनिबार"],"STANDALONEWEEKDAYS":["आइतबार","सोमबार","मङ्गलबार","बुधबार","बिहिबार","शुक्रबार","शनिबार"],"SHORTWEEKDAYS":["आइत","सोम","मङ्गल","बुध","बिहि","शुक्र","शनि"],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["आइत","सोम","मङ्गल","बुध","बिहि","शुक्र","शनि"],"NARROWWEEKDAYS":["आ","सो","म","बु","बि","शु","श"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["आ","सो","म","बु","बि","शु","श"],"SHORTQUARTERS":["पहिलो सत्र","दोस्रो सत्र","तेस्रो सत्र","चौथो सत्र"],"QUARTERS":["पहिलो सत्र","दोस्रो सत्र","तेस्रो सत्र","चौथो सत्र"],"AMPMS":["पूर्वाह्न","अपराह्न"],"DATEFORMATS":["y MMMM d, EEEE","y MMMM d","y MMM d","yy/M/d"],"TIMEFORMATS":["HH:mm:ss zzzz","HH:mm:ss z","HH:mm:ss","HH:mm"],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":6,"WEEKENDRANGE":[5,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":5,"DATETIMEFORMATS":["{1} {0}","{1} {0}","{1}, {0}","{1}, {0}"],"ZERODIGIT":"०"}