blob: 7a1072307254269e2b6b9e260db0692090b4d46e [file] [log] [blame]
{"NAME":"kn","ERAS":["ಕ್ರಿ.ಪೂ","ಕ್ರಿ.ಶ"],"ERANAMES":["ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ","ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ"],"NARROWMONTHS":["ಜ","ಫೆ","ಮಾ","ಏ","ಮೇ","ಜೂ","ಜು","ಆ","ಸೆ","ಅ","ನ","ಡಿ"],"STANDALONENARROWMONTHS":["ಜ","ಫೆ","ಮಾ","ಏ","ಮೇ","ಜೂ","ಜು","ಆ","ಸೆ","ಅ","ನ","ಡಿ"],"MONTHS":["ಜನವರಿ","ಫೆಬ್ರವರಿ","ಮಾರ್ಚ್","ಏಪ್ರಿಲ್","ಮೇ","ಜೂನ್","ಜುಲೈ","ಆಗಸ್ಟ್","ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್","ಅಕ್ಟೋಬರ್","ನವೆಂಬರ್","ಡಿಸೆಂಬರ್"],"STANDALONEMONTHS":["ಜನವರಿ","ಫೆಬ್ರವರಿ","ಮಾರ್ಚ್","ಏಪ್ರಿಲ್","ಮೇ","ಜೂನ್","ಜುಲೈ","ಆಗಸ್ಟ್","ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್","ಅಕ್ಟೋಬರ್","ನವೆಂಬರ್","ಡಿಸೆಂಬರ್"],"SHORTMONTHS":["ಜನವರಿ","ಫೆಬ್ರವರಿ","ಮಾರ್ಚ್","ಏಪ್ರಿ","ಮೇ","ಜೂನ್","ಜುಲೈ","ಆಗ","ಸೆಪ್ಟೆಂ","ಅಕ್ಟೋ","ನವೆಂ","ಡಿಸೆಂ"],"STANDALONESHORTMONTHS":["ಜನ","ಫೆಬ್ರ","ಮಾರ್ಚ್","ಏಪ್ರಿ","ಮೇ","ಜೂನ್","ಜುಲೈ","ಆಗ","ಸೆಪ್ಟೆಂ","ಅಕ್ಟೋ","ನವೆಂ","ಡಿಸೆಂ"],"WEEKDAYS":["ಭಾನುವಾರ","ಸೋಮವಾರ","ಮಂಗಳವಾರ","ಬುಧವಾರ","ಗುರುವಾರ","ಶುಕ್ರವಾರ","ಶನಿವಾರ"],"STANDALONEWEEKDAYS":["ಭಾನುವಾರ","ಸೋಮವಾರ","ಮಂಗಳವಾರ","ಬುಧವಾರ","ಗುರುವಾರ","ಶುಕ್ರವಾರ","ಶನಿವಾರ"],"SHORTWEEKDAYS":["ಭಾನು","ಸೋಮ","ಮಂಗಳ","ಬುಧ","ಗುರು","ಶುಕ್ರ","ಶನಿ"],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["ಭಾನು","ಸೋಮ","ಮಂಗಳ","ಬುಧ","ಗುರು","ಶುಕ್ರ","ಶನಿ"],"NARROWWEEKDAYS":["ಭಾ","ಸೋ","ಮಂ","ಬು","ಗು","ಶು","ಶ"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["ಭಾ","ಸೋ","ಮಂ","ಬು","ಗು","ಶು","ಶ"],"SHORTQUARTERS":["ತ್ರೈ 1","ತ್ರೈ 2","ತ್ರೈ 3","ತ್ರೈ 4"],"QUARTERS":["1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ","2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ","3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ","4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"],"AMPMS":["ಪೂರ್ವಾಹ್ನ","ಅಪರಾಹ್ನ"],"DATEFORMATS":["EEEE, MMMM d, y","MMMM d, y","MMM d, y","d/M/yy"],"TIMEFORMATS":["hh:mm:ss a zzzz","hh:mm:ss a z","hh:mm:ss a","hh:mm a"],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":6,"WEEKENDRANGE":[6,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":5,"DATETIMEFORMATS":["{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}"]}